Quan prescriuen els deutes?

 • Deutes personals: 5 anys. S’hi inclouen deutes relacionats amb el trànsit comercial, excepte que estiguin instrumentats en lletres de canvi, pagarés o altres documents girats, on la prescripció es produeix als 3 anys.
 • Accions reals sobre béns immobles: 30 anys.
 • Accions hipotecàries: 20 anys.
 • Accions reals sobre béns immobles: 6 anys.
 • Pagament d’honoraris a advocats i altres professionals liberals: 3 anys.
 • Accions per a recuperar o retenir la possessió: 1 any.
 • Deutes tributaris o amb la Seguretat Social: 4 anys.

 

Quins actes interrompen la prescripció?
La prescripció es pot interrompre mitjançant:

 • Una demanda judicial.
 • Una reclamació extrajudicial de pagament al deutor.

El pas previ a l’acció judicial és la realització d’un requeriment de pagament.

 

Quins requisits ha de complir el requeriment de pagament?

 • Incloure les dades del creditor: NIF, denominació i signatura.
 • Incloure el nom i la direcció del deutor, així com altres dades que es posseeixin.
 • Incloure dades del deute que es reclama: concepte, quantia, origen, venciment i despeses generades.
 • Sol·licitar al deutor el pagament del que es reclama.
 • Ser fefaent: que quedi constància de les dates d’emissió i recepció pel destinatari i del contingut. Per la qual cosa és recomanable utilitzar el burofax o el requeriment notarial.

La Llei 42/2015, de 5 d’octubre, de reforma de la Llei 1/2000, de 7 de gener, d’Enjudiciament Civil, va reduir el termini general de prescripció de 15 a 5 anys i va establir un règim transitori per les relacions existents a l’entrada en vigor de l’esmentada norma. En conseqüència, el 28 de desembre del 2020 prescriuen els deutes i altres accions civils sense termini de prescripció especial anteriors al 7 d’octubre del 2015.

© Tax 2022 - Tots els drets reservats

{-- !! FnxSocial::whatsappchat('608 741 883') !! --}