T’informem dels requisits que estableix la normativa penal en relació als requisits d’organització i control que les entitats i empreses han de realitzar i acreditar en matèria de prevenció penal per evitar responsabilitats i sancions de caràcter penal a l’empresa, els seus administradors, els directius de les entitats i els accionistes o directius d’alt nivell quan designen o supervisen les funcions dels administradors (administradors de fet). 

La reforma del Codi Penal incorpora la responsabilitat penal de l’empresa i els seus administradors i directius per determinats delictes realitzats per ells i pels seus empleats o tercers sota la seva autoritat i el seu control, com poden ser determinats proveïdors, serveis de logística o transport, agentsi distribuïdors i serveis d’outsourcing. 

Prevenció i exempció penal
La reforma del Codi Penal realitzada el 2010 i el 2015 determina els criteris i procediments que les entitats han d’implementar i acreditar per a evitar la responsabilitat penal de l’entitat i els seus administradors. Els eixos fonamentals que estableix el Codi Penal per a evitar la responsabilitat penal són els següents: 

 • Model de prevenció de delictes. 
 • Codi ètic adaptat. 
 • Responsable/òrgan de control de prevenció de delictes. 
 • Règim disciplinari del model de prevenció. 
 • Gestió de recursos per a la prevenció de delictes.
 • Canal de comunicacions i denúncies. 
 • Formació/comunicació treballadors i tercers.
 • Actualització i auditoria del model i els eixos de prevenció penal.  

Per tot això, les entitats han d’implantar i acreditar els anteriors requisits, el seguiment i la constància documental per tal de prevenir la responsabilitat en els diferents nivells. 

Nova normativa de protecció de dades personals i drets digitals
Durant l’exercici 2018, s’ha produït la reforma de la normativa de protecció de dades, a través del Reglament Europeu General de protecció de dades (RGPD) d’aplicació al maig del 2018 i la nova Llei orgànica de protecció de dades i la Llei de garantia de drets digitals (LOPDGDD) d’aplicació al desembre del 2018. 

Atenent a aquesta reforma i a les seves importants implicacions i responsabilitats, és necessari assegurar que, en l’exercici 2019, les empreses i entitats han procedit a actualitzar i implantar els nous requisits que estableix la reforma. Els aspectes essencials que totes les entitats han d’implementar són els següents: 

 • Documentació: actualització dels nous requisits d’informació i textos a la documentació amb implicacions de la LOPDGDD (factures, e-mails, nota legal web, formularis, contractes treballadors, encarregats de tractament, entre d’altres). 
 • Pla de Formació: assegurar la deguda comunicació i formació als empleats de les noves obligacions i responsabilitats, així com les polítiques i drets digitals que incorpora la norma per als empleats. 
 • Responsable de LOPDGDD: designar formalment el responsable intern de l’entitat, actualitzar-ne la formació i, en els casos que ho requereixi la norma, comunicar-ne la identitat a l’Agència de Protecció de Dades.
 • Canal de comunicacions i violacions de seguretat: implementar i comunicar a tots els afectats un canal de protecció de dades per tal de gestionar i tractar els possibles incompliments de la normativa de protecció de dades i de garantia dels drets digitals i, en particular, la comunicació de possibles violacions o bretxes de seguretat. 

Reforma normativa de prevenció de blanqueig de capitals
Durant l’exercici 2018 s’ha produït la reforma de la normativa de prevenció de blanqueig de capitals i finançament del terrorisme PBCiFT (setembre 2018) d’aplicació únicament per les entitats subjectes a aquesta reforma (Sector Financer, Assessoria d’Empreses, Advocats, Auditors, Immobiliari, Joc, Joieries/Art, Fundacions i altres). 

Atenent a aquesta reforma i a les seves importants implicacions i responsabilitats, és necessari assegurar que, en el tancament de l’exercici 2018 i en l’operativa del 2019, les empreses i entitats han actualitzat i implantat els nous requisits que estableix la reforma. Els aspectes essencials que totes les entitats han d’implementar són els següents: 

 • Documentació: actualitzar els nous requisits d’informació, validació i risc en els qüestionaris de PBCiFT, a recopilar dels clients de l’entitat. 
 • Pla de Formació: assegurar la deguda comunicació i formació als empleats de les noves obligacions i responsabilitats i dels canvis de la normativa de PBCiFT que els són d’aplicació. 
 • Representant davant del SEPBLAC/OCI: actualitzar-ne la formació al canvi normatiu i realitzar el procés formal d’actualitzar i aprovar els documents i procediments actualitzats a la reforma de la PBCiFT. 
 • Canal de Comunicacions i Denúncies de PBCiFT: implementar i comunicar a tots els treballadors, directius i agents/col·laboradors un canal de PBCiFT per tal de comunicar i gestionar els possibles incompliments de la normativa. Tot això amb els requisits que determina per aquest tipus de canals la nova LOPDGDD. 

Reforma 11/2018 del Codi de comerç (CC) i la Llei de societats de capital (LSC)
El 28 de desembre del 2018 s’aprova la Llei 11/2018 de reforma del CC i la LSC, que estableixen noves obligacions i responsabilitats en matèria de compliment normatiu. En destaquem les següents: 

 • S’amplien notablement les societats obligades a presentar l’estat d’informació no financera; a més de les societats considerades d’interès públic, també hi estaran obligades les societats que operin sota els següents paràmetres; més de 500 treballadors, volum de negoci superior a 40 milions d’euros, volum d’actius superior a 20 milions d’euros. Entre els aspectes que es requereixen en aquesta informació, volem destacar l’obligació de detallar informació relativa a les mesures i procediments per la prevenció i control de la corrupció i el blanqueig de capitals. 
 • Atenent a la nova rellevància i responsabilitat, l’informe sobre la informació no financera haurà de ser presentat com a punt separat en l’ordre del dia per a aprovar per la Junta general i haurà de ser posat a disposició del públic gratuïtament. 
 • La informació inclosa haurà de ser verificada per expert o auditor independent.
 • S’han reforçat les facultats indelegables del consell d’administració (article 529 ter, lletra j, LSC); s’estableix que és competència d’aquest òrgan la supervisió del procés d’elaboració i presentació de la informació financera i de l’informe de gestió que inclourà, si és el cas, la informació no financera. 

© Tax 2021 - Tots els drets reservats

{-- !! FnxSocial::whatsappchat('608 741 883') !! --}