El passat 13 de març va entrar en vigor la nova Llei 1/2019, de 20 de febrer, de Secrets Empresarials (LSE), la primera llei específica en regular els secrets empresarials que fins ara es trobaven contemplats en diferents normatives. 

De conformitat amb la nova llei, es considera secret empresarial qualsevol informació o coneixement tecnològic, científic, industrial, comercial, organitzatiu o financer que reuneixi les següents condicions: 

a) Ser secret en el sentit que, en el seu conjunt o en la configuració i reunió precises dels seus components, no sigui generalment conegut per les persones que pertanyen als cercles en què normalment s’utilitzi el tipus d’informació o coneixement en qüestió, no fàcilment accessible per a elles. 
b) Tenir un valor empresarial, ja sigui real o potencial, pel seu secret. 
c) Haver estat objecte de mesures raonables per part del seu titular per mantenir-lo en secret

És a dir, es protegeixen no només els coneixements tècnics o científics, sinó també la informació confidencial utilitzada per l’empresa com a eina de gestió de la competitivitat empresarial, com les dades empresarials relatives a clients i proveïdors, plans de negoci, estratègies de marketing...

Atenent a l’anterior, és important que l’empresa prengui mesures concertes per tal de protegir els secrets empresarials de treballadors, ex treballadors, col·laboradors o terceres empreses amb accés a la informació. Un pla de seguretat per a protegir la informació de la teva petita o gran empresa pot començar per identificar quins són els secrets empresarials objecte de protecció i, en conseqüència, establir una política empresarial de protecció d’aquesta, ja sigui mitjançant acords de confidencialitat, polítiques de trasllat de la informació, accessos restringits, sistemes de seguretat...

Davant un escenari de violació de secrets empresarials, definida per la llei com l’obtenció de secrets empresarials sense el consentiment del seu titular, portada a terme mitjançant l’accés apropiació o còpia no autoritzada de qualsevol suport que contingui el secret empresarial, es preveuen accions concretes per exigir l’adopció de mesures necessàries per la seva protecció: la declaració d’infracció, la cessació, confiscació de mercaderies, indemnització de danys i perjudicis i publicació o difusió de la Sentència. 

Les novetats processals són molt significatives i es projecten en tres aspectes. S’inclouen mesures per tal de preservar la confidencialitat de la informació que s’aporta en el procés com la restricció al número limitat de persones a l’accés a la documentació o a la vista. D’altra banda, s’amplien les mesures de diligències de comprovació i assegurament de proves. Finalment, s’estableixen normes especials sobre mesures cautelars. 

Amb l’aprovació de la LSE, entenem que queda reforçada la protecció d’actius intangibles, garantint la competitivitat, contribuint a augmentar el valor de les innovacions i reduint el risc d’apropiació indeguda dels secrets empresarials. 

Des de TAX Legal Advocats t’aconsellem introduir en els teus contractes clàusules de protecció dels teus secrets empresarials i t’oferim un assessorament preventiu als efectes de verificar si la teva empresa disposa de mesures eficaces per tal de garantir l’esmentada protecció dels teus secrets i, en cas de ser necessari, iniciar davant els jutjats les accions judicials corresponents per defensar els teus interessos. 

© Tax 2021 - Tots els drets reservats

{-- !! FnxSocial::whatsappchat('608 741 883') !! --}