El Tribunal Suprem a la seva sentència del 19 de maig del 2020, 956/2020, ha establert un nou criteri a l’hora de valorar l’aixovar domèstic en la liquidació de l’Impost de Successions, que suposarà un estalvi pels hereus. 

La llei 29/1987 de l’Impost de Successions i Donacions, regula al seu article 15, el concepte i forma de càlcul de l’aixovar domèstic, valorant-se en un tres per cent de l’import total del cabal relicte. El redactat de l’article resulta imprecís, ja que no indica quins béns formen part del cabal, ni quins no, cosa que ha portat a diferents Administracions a estimar la seva valoració sobre el total de la massa hereditària, si bé, els hereus poden estimar un valor superior o bé un d’inferior, tot i que sense detallar-se com procedir. 

La innovadora sentència conclou que l’aixovar domèstic només inclou una classe de béns, aquells que es troben “afectes” a l’ús personal del causant i/o al servei d’aquest en el seu habitatge, basant-se en l’article 1321 del Codi Civil, que estableix que l’aixovar de l’habitatge habitual es composa de roba, mobiliari i estris propis de l’esmentat habitatge, tot això en relació amb l’apartat quart de l’article 4 de la Llei de l’Impost sobre el Patrimoni. 

En conseqüència, no formaran part del càlcul del tres per cent de valor de l’aixovar domèstic els següents béns: 

  • Els béns immobles, excepte l’habitatge habitual. 
  • Els béns susceptibles de produir qualsevol tipus de renda. 
  • Els diners.
  • Els valors mobiliaris en el seu conjunt. 

Aquesta exclusió no resulta trivial, ja que suposarà un considerable estalvi pels hereus, a l’excloure la majoria de béns que s’inclouen a la massa hereditària del càlcul de l’aixovar domèstic i en concret per herències on s’hi incloguin empreses familiars, al no haver de considerar com aixovar, el 3% del valor de l’empresa. 

Per últim, el més important de la sentència és que els contribuents no han de provar l’exclusió d’aquests béns en la determinació de l’aixovar domèstic, sinó que es fa “d’ofici” recaient en l’Administració corresponent, la càrrega de la prova per a determinar la seva inclusió. 

Aquesta sentència obre la porta a sol·licitar la devolució d’ingressos indeguts, per l’excés en la valoració de l’aixovar domèstic, en aquelles liquidacions no prescrites (últims 4 anys). Des del departament Legal Tributari de Tax Legal, estem a la seva disposició per estudiar el cost econòmic de futures successions. 

© Tax 2022 - Tots els drets reservats

{-- !! FnxSocial::whatsappchat('608 741 883') !! --}