El Tribunal Constitucional va dictar sentència, el passat 31 d’octubre del 2019, sobre la inconstitucionalitat parcial de l’article 107.4 del text refós de la Llei d’hisendes locals (TRLHHLL) referent a l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (plusvàlua municipal). 

Aquesta sentència sorgeix d’un cas de transmissió d’un terreny amb un guany patrimonial net de 3.473,90€ en què la quota a pagar per l’impost municipal era de 3.560,02€. Quota que superava la riquesa efectivament generada

El Tribunal Constitucional considera que hi hauria un excés de tributació si es produeix un increment de la transmissió i la quota que cal pagar és més alta que l’increment que en realitat ha obtingut el ciutadà; és a dir, si la quota a pagar supera la riquesa efectivament generada

Si se sotmetés a tributació una renda irreal, i no l’increment presumible de valor d’un terreny urbà pel pas del temps, seria contrari al principi de capacitat econòmica, de manera que l’impost tindria un resultat confiscatori

Així doncs, s’estima la qüestió de la inconstitucionalitat de l’article 107.4, a l’apartat de pagament de la plusvàlua municipal, quan la quota de l’impost és superior a la plusvàlua que s’obté quan es ven l’immoble, per la vulneració dels principis de capacitat econòmica i no-confiscatorietat. 

Referent a la revisió de situacions passades, cal destacar que només és possible en el cas d’aquelles que no hagin adquirit fermesa a la data de publicació de la sentència. 
 

© Tax 2021 - Tots els drets reservats

{-- !! FnxSocial::whatsappchat('608 741 883') !! --}