Tal i com estableix el recent Reial decret-llei 7/2019, d’1 de març, de mesures urgents en matèria d’habitatge i lloguer, els contractes de lloguer d’habitatges signats a partir del dia 6 de març, es regiran per una nova normativa que et detallem a continuació. 

Quins canvis suposa la nova llei que modifica l’actual Llei d’arrendaments urbans?

 • Durada dels contractes. La principal novetat és que s’amplia l’extensió dels terminis de la pròrroga obligatòria del contracte de lloguer de 3 a 5 anys (o a 7 si l’arrendador és persona jurídica). De la mateixa manera, també s’amplia el temps de pròrroga tàcita d’1 a 3 anys. 
 • Despeses. Les despeses de gestió immobiliària i formalització del contracte aniran a càrrec de l’arrendador, quan aquest sigui persona jurídica. 
 • Preavís. S’augmenta a dos mesos el termini de preavís per no renovar el contracte pel llogater i a quatre mesos per l’arrendador. 
 • Els contractes no inscrits tornen a tenir efectes davant de tercers, de manera que quan hi hagi una venda d’un pis arrendat, el llogater quedi protegit, estigui inscrit el contracte o no al Registre de la Propietat. 
 • Fiança. Es limita a dos mesos de renda la fiança que es pot exigir al llogater. 
 • Extinció. Es blinda la possibilitat de subrogació, en cas de mort del llogater, a favor de determinats perfils vulnerables com menors, discapacitats o majors de 65 anys. 
 • Millores. S’obliga els edificis sotmesos al règim de propietat horitzontal a la realització d’obres per millorar l’accessibilitat, amb independència de la quantia, si existeix ajuda pública d’almenys el 75% del cost. S’estableix augmentar el fons de reserva de les comunitats per sufragar inversions d’accessibilitat. 
 • Preu. Les garanties addicionals queden limitades a dos mesos a més del fet que també queda subjecte a l’IPC l’actualització de la renda durant la vigència del contracte. 
  • A nivell estatal, es preveu la creació, en el termini de vuit mesos, d’un índex estatal de referència del preu del lloguer de l’habitatge, que es vincularà a través de la pujada de l’IPC.
  • El passat mes de juny, la Generalitat va presentar l’índex de referencia dels preus de lloguer que té caràcter informatiu i ofereix una aproximació fidel a la realitat del mercat de lloguer. Juntament amb aquest índex, s’aprovaran una sèrie de beneficis fiscals (desgravacions IRPF i ajudes per rehabilitacions d’habitatges, entre altres) a aquells propietaris que lloguin dins del marge de l’índex de referència. 

Què passa amb el lloguer turístic?

 • Es modifica la Llei de Propietat Horitzontal per tal de permetre limitar el lloguer turístic o per assignar-los majors despeses comunes (fins un 20%) en aquelles comunitats de veïns on es doni una majoria qualificada de tres cinquenes parts dels propietaris. 

Què passa amb el desnonament?

 • En relació al desnonament d’habitatge, es millorarà la coordinació entre els serveis socials per tal de protegir el desnonat en supòsits de vulnerabilitat, a més d’agilitzar-ne el procediment. 

Què passa amb l’Impost sobre transmissions patrimonials?

 • S’elimina l’impost de transmissions sobre els contractes de lloguer d’habitatge habitual.

I què passa amb l’IBI?

 • L’IBI es podrà repercutir als llogaters. A més, es preveuen unes bonificacions a l’IBI per a propietats amb lloguers d’habitatge amb una renda limitada. 

Recordem que aquest Reial Decret-Llei està pendent de convalidació. 

A part d’allò manifestat anteriorment, la Generalitat de Catalunya prepara un projecte de llei per regular els lloguers d’habitatges (tant en referència a la durada com a una limitació dels preus del lloguer), a través del Codi Civil Català, que té prevista la seva aprovació a finals d’any. 

© Tax 2021 - Tots els drets reservats

{-- !! FnxSocial::whatsappchat('608 741 883') !! --}