El Govern ha aprovat noves mesures adreçades al lloguer, arrel de la crisi generada pel COVID-19.

 

A qui va dirigida la mesura?
A autònoms i PYMES.

 

Sobre quin tipus de béns?
Locals i naus afectes a l’activitat econòmica.

 

Tipus de contractes afectats:
Arrendaments per ús diferent d’habitatge i arrendament d’indústria.

 

Tipus de mesura:
Aplaçament del pagament de la renda per un termini màxim de 4 mensualitats. El retorn s’haurà d’efectuar en un màxim de 2 anys.

 

Distinció tipus de propietaris:
Per grans propietaris:

  • L’arrendatari ha de dirigir una carta sol·licitant l’aplaçament
  • • Acceptació obligatòria pel propietari (gran tenidor)

Per petits propietaris:

  • L’arrendatari ha de dirigir una carta sol·licitant l’aplaçament
  • No hi ha la obligació d’acceptar la proposta per part del petit propietari

Es permet destinar la fiança dipositada per pagar total o parcialment les rendes, si bé caldrà restituir la fiança en el termini d’un any.

 

Acreditació requisits:

  • Suspensió de l’activitat (certificat AEAT)
  • Reducció de la facturació del mes natural anterior al que es sol·licita la mesura d’almenys un 75% en relació a la facturació mitjana mensual del trimestre al que pertany aquest mes respecte l’any anterior (declaració responsable i l’arrendador pot demanar exhibició llibres comptables justificatius de la reducció de la mesura).

 

Termini per demanar la mesura:
Un mes des de l’entrada en vigor (fins 22/05/2020).


Aquesta mesura es pot sol·licitar sempre i quan prèviament no s’hagi arribat a un acord amb el propietari per una rebaixa o aplaçament del pagament de la renda.

 

Per a ampliar informació i obtenir assessorament, no dubtis a posar-te en contacte amb TAX Legal.

© Tax 2021 - Tots els drets reservats

{-- !! FnxSocial::whatsappchat('608 741 883') !! --}