Tal i com estableix el recent Reial Decret-Llei 21/2018, de 14 de desembre, els contractes de lloguer signats a partir d’avui es regiran per una nova normativa que detallem a continuació. 

¿Quins canvis suposa la nova llei que modifica l’actual Llei d’Arrendaments Urbans?

  • La principal novetat és l’ampliació de 3 a 5 anys (o 7 si l’arrendador és persona jurídica) del termini mínim legal del contracte. També s’amplia el temps de pròrroga tàcita d’1 a 3 anys. 
  • En relació a la fiança, ja sigui mitjançant dipòsit o aval, es manté que la fiança obligatòria és 1 mes per arrendaments d’habitatge, però limita a dos mesos de renda la fiança màxima addicional que es pot sol·licitar a l’arrendatari, per tant, la fiança màxima exigible serà de 3 mesos (1 d’obligatori més 2 d’addicionals). 
  • Les despeses de gestió immobiliària i formalització del contracte correran a càrrec de l’arrendador, quan aquest sigui persona jurídica.
  • A diferència del que passava fins ara, arrendador i llogater podran adoptar acords per la renovació o per la millora de l’habitatge en el transcurs del mateix, sense esperar a la finalització del contracte. 


Què passa amb el lloguer turístic, els desnonaments i l’Impost sobre Transmissions Patrimonials?

  • En relació al desnonament d’habitatge, es millorarà la coordinació entre els òrgans judicials i els serveis socials competents i es facilitarà l’adopció de mesures per a aquelles famílies amb menor capacitat econòmica, vulnerabilitat social o majors càrregues familiars.
  • S’estableix l’exempció de l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats en el cas dels contractes d’arrendament d’habitatge per a ús habitual i permanent. De la mateixa manera, es modifica la regulació de l’impost sobre béns immobles (IBI).
  • Es modifica la Llei sobre Propietat Horitzontal per a permetre limitar el lloguer turístic, en aquelles comunitats de veïns en què es doni una majoria qualificada de tres cinquenes parts dels propietaris, i per a millorar l’accessibilitat, obligant a augmentar en un termini de tres anys el fons de reserva de les comunitats per a realitzar obres d’adaptació en benefici d’aquelles persones amb mobilitat reduïda. 

© Tax 2021 - Tots els drets reservats

{-- !! FnxSocial::whatsappchat('608 741 883') !! --}