El dia 26 de juny del 2019, s’ha publicat la tan esperada Directiva europea sobre reestructuració, insolvència i exoneració de passius insatisfets, l’objectiu de la qual és dotar tots els països membres d’uns mecanismes estàndard que ofereixin solucions eficaces a aquelles empreses que estan travessant dificultats financeres, sense necessitat de declarar-se en concurs. 

Els estats membres tenen termini per a transposar-la fins el dia 17 de juliol del 2021. 

En concret, a través de l’esmentada Directiva es potencia la viabilitat que el deutor pugui plantejar una reestructuració preventiva, molt flexible quan a procediment i requisits, en la qual no sempre existirà un administrador concursal, la societat continuarà tenint control sobre els seus actius, se suspendran totes les execucions que puguin existir en contra, incloent-hi les garanties bancàries, per així intentar salvar l’activitat i la continuïtat d’una societat sense caldre declarar-se en concurs de creditors. 

D’altra banda, es potencien els procediments de segona oportunitat, tant de persones físiques com d’autònoms, reduint la durada del compliment del pla de pagaments a un màxim de tres anys. Transcorregut aquest termini, l’empresari o persona natural obtindrà l’exoneració de tots els seus deutes, inclosos els dels crèdits públics, és a dir, Tresoreria General de la Seguretat Social i l’Administració Tributària, arran de la recent i última sentència del Tribunal Suprem, de 2 de juliol del 2019. 

I, finalment, s’introdueixen mesures dirigides a augmentar l’eficiència dels procediments, implantant l’ús de mitjans electrònics, reduint les formalitats del procediment, els terminis i les fases del procediment i afegint-hi més flexibilitat i llibertat en funció de les circumstàncies de cada concurs. 

© Tax 2022 - Tots els drets reservats

{-- !! FnxSocial::whatsappchat('608 741 883') !! --}