El passat 11 de maig de 2017, el Tribunal Constitucional (TC) va declarar per unanimitat la inconstitucionalitat i nul·litat del articles 107.1, 107.2 a) i 110.4 de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals (LRHL), aprovada pel RD. Legislatiu 2/2004, en determinats supòsits, entenent que l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU o “plusvàlua municipal”), vulnera el principi constitucional de capacitat econòmica.

Aquesta sentència reitera la doctrina establerta pel TC  en les anteriors sentències del passat 16 de febrer de 2017 i 1 de març de 2017, les quals van obrir la porta a què alguns contribuents que havien pagat l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU o “plusvàlua municipal”), en reclamessin la devolució.

En aquest sentit, s’està produint una allau de reclamacions, i estem tots a l’espera tanmateix d’una pròxima modificació legal de la regulació de la LRHL que s’adapti a la sentència i canviï les regles de càlcul de la base imposable en les futures meritacions de l’impost en el sentit d’evitar que es gravin situacions en les quals no existeixi increment de valor.

Recordem que aquest impost té com a fet imposable la revalorització del sòl urbà durant el període en què un venedor o transmitent ha estat propietari. El problema prové del fet que la fórmula de càlcul establerta per la normativa dóna sempre un resultat positiu i una quota a pagar, com si el valor dels terrenys sempre hagués de pujar. La davallada patida durant els darrers anys pel mercat immobiliari ha produït una disfunció sense precedents, ja que una finca adquirida en el pic de la “bombolla” immobiliària (per exemple, en 2007), i venuda en el punt més baix de la davallada (per exemple, en 2013), hauria posat de manifest una veritable pèrdua de valor dels terrenys, i no un guany. Emparant-se en l’automatisme de la norma, els ajuntaments havien seguit cobrant el tribut indiferents al fet que realment no hi havia fet imposable, ja que alguns propietaris van patir una pèrdua de valor, i no un increment, posat de manifest en el propi preu de transmissió, inferior al que en el seu dia es va pagar per a adquirir la finca en qüestió.

Igualment, s’ha de tenir en compte que:

a)     La inconstitucionalitat afecta només els articles que regulen la fórmula de càlcul, i no la resta d’elements que configuren l’impost.

b)     La norma no ha estat derogada, sinó que ha estat declarada inconstitucional només en aquells supòsits en què realment no hi ha hagut augment de valor del terreny transmès. En conseqüència, si en el futur immediat no es produeix cap modificació legislativa, en els casos en què sí que s’hagi produït increment de valor, la fórmula continua essent aplicable, de forma que el criteri expressat per la sentència només servirà de base per a evitar la tributació per a aquells contribuents amb minusvàlua real.

Cal afegir dos apunts més:

1)      Com qualsevol altre tribut, la possibilitat de reclamar la devolució d’ingressos indeguts prescriu als quatre anys a comptar des que va finalitzar el període de presentació o liquidació de l’Impost (sis mesos en el cas d’herències, un mes en el cas de transmissions entre vius). Per tant, només es podran reclamar les plusvàlues generades des de 2012-2013 (segons el cas).

2)      En segons quins casos, amb aquells ajuntaments en què el règim d’autoliquidació no és obligatori, hi ha la possibilitat de sol·licitar la no subjecció al tribut amb caràcter previ, i evitar d’entrada haver de procedir al pagament. En aquests supòsits, en la comunicació que el contribuent ha de fer a l’ajuntament dins el termini màxim de presentació, s’haurà d’al·legar o especificar la improcedència de cap ingrés per inexistència de fet imposable en el cas concret, i esperar aleshores la decisió de l’Administració.

Restem a la vostra disposició, davant d’aquest nou pronunciament del TC, per analitzar cada cas en concret i veure la viabilitat en la recuperació de l’import pagat o en la presentació de la liquidació prèvia al pagament del mateix.

© Tax 2019 - Tots els drets reservats

Tax
En què podem ajudar-te?