Tal com vàrem comentar en anteriors Tax Informa, el dia 1 de gener d’enguany, després de successives suspensions durant més de cinc anys, va entrar en vigor l’article 348 bis de la Llei de societats de capital, que estableix el dret, pels accionistes o socis de societats no cotitzades, a exigir la separació de la societat (és a dir, a què la societat els recompri o reemborsi les seves participacions), si havent votat en la Junta ordinària a favor del repartiment de dividends, no s’hagués acordat almenys el repartiment d’un dividend mínim d’un terç dels beneficis repartibles de l’exercici anterior.

Els requisits per a poder exercir aquest dret són:

1.- La societat ha d’haver arribat al cinquè any de vida, des de la seva inscripció al Registre Mercantil.

2.- Cal que existeixin beneficis repartibles i que estiguin referits al resultat d’explotació  de l’objecte social. No ve referit, per tant, a beneficis extraordinaris.

3.- El soci o accionista ha d’ haver votat a favor del repartiment en la Junta d’aprovació dels comptes anyals i que la Junta no hagi acordat el repartiment de cap dividend, o bé que el dividend aprovat no arribi a un terç del resultat d’explotació

4.- L’accionista haurà de comunicar fefaentment l’exercici d’aquest dret de separació en un termini màxim d’un mes a comptar des de la data de la Junta.

Un cop el soci afectat hagi exercit el dret, la societat està obligada a pagar-li el valor de les accions o participacions; ens podem trobar davant de dos escenaris: si, a resultes d’una negociació de mutu acord, s’arriba a una entesa en relació al preu de les accions o participacions es podrà executar la separació immediata del soci. En cas de no aconseguir un acord, caldrà que el soci sol·liciti del Registre Mercantil el nomenament d’un expert independent que assenyalarà el preu de les accions o participacions.

En el supòsit que la societat denegui el dret de separació o no acati el nomenament d’expert designat pel Registre, aleshores caldrà que el soci interposi una demanda declarativa de reconeixement del seu dret de separació i es judicialitzarà l’assumpte.

Des de Tax Legal us donem tot el nostre suport ─tant des de la vessant mercantil com processal─ per tal de prestar l’assessorament necessari en cada cas concret, sigui des del punt de vista de l’empresa (per exercici del dret per part dels seus socis minoritaris) com des del punt de vista de les inversions que l’empresa pugui tenir com a participacions minoritàries en altres societats (i interessi forçar-ne la desinversió) o bé d’un soci minoritari que desitja aconseguir un repartiment de dividends en els supòsits que es compleixin els requisits exigibles o, en el seu cas, aconseguir la sortida de la societat i donar valor a la seva participació, de la qual, fins al moment, no s’obtenia cap rendiment.

Aquest serà un tema d’actualitat que es posarà de relleu en les juntes ordinàries que aquests dies estan celebrant les companyies. Si anteriorment els conflictes entre socis desembocaven en la impugnació d’acords de junta per falta d’informació al soci ─ara ja no és causa d’impugnació fruit dels canvis normatius─ la judicialització d’aquestes controvèrsies societàries quedarà substituïda per l’exercici del dret de separació. Per tant, com a conclusió, preveiem una important casuística i abundant jurisprudència en aquesta matèria pels propers mesos. Tot això obligarà a un planificació prèvia de les societats en el moment d’abordar l’aprovació dels comptes anyals amb beneficis.

© Tax 2020 - Tots els drets reservats

Tax
En què podem ajudar-te?