El Tribunal Suprem dicta Sentència de data 2 de juliol del 2019 i conclou que els crèdits públics sí que estan afectes al pla de pagaments i a la posterior exoneració del passiu. 

Recent sentència, la del Tribunal Suprem, de data 2 de juliol del 2019, i gran revés per l’Administració Tributària i la Tresoreria General de la Seguretat Social: s’exoneren tots els seus crèdits després de transcórrer, actualment, màxim cinc anys des del seu compliment

Fins ara, en els procediments de Segona Oportunitat han existit moltes discrepàncies interpretatives entre juristes, organismes públics i altres professionals especialitzats en aquesta matèria; el focus de discussió se centrava a determinar si els crèdits de dret públic queden afectats per la possibilitat d’exoneració del passiu insatisfet, o bé aquests crèdits estan al marge de l’exoneració i per tant, seguiran existint en la vida de la persona física o empresari concursada. 

El Tribunal Suprem, en la seva nova Sentència de data 2 de juliol del 2019, ha exposat el seu criteri sobre aquest aspecte, i ha arribat a la conclusió que, en atenció a la nova Directiva europea sobre reestructuració i insolvència i a l’esperit de la Llei concursal, el concursat persona física o autònom queda exonerat de tot el passiu insatisfet una vegada ha estat complert el pla de pagaments proposat. Tot, incloent-hi els crèdits enfront d’Hisenda i Seguretat Social. 

Aquesta Sentència posa fi a les discrepàncies que existien en relació a aquesta qüestió i deixa clar que el concursat acaba exonerant-se, se li condona tot el passiu insatisfet. Sense privilegis a determinats creditors. Sense excepcions en el tipus de crèdit. Es comença de nou. Sense deutes. Això és una Segona Oportunitat. 

A TAX LEGAL fem possible la condonació dels seus deutes. 

© Tax 2022 - Tots els drets reservats

{-- !! FnxSocial::whatsappchat('608 741 883') !! --}