Actualment les empreses s’enfronten a expectatives cada cop més complexes per part de les autoritats fiscals, davant d’un marc de modificacions legislatives i reglamentàries en l’àmbit fiscal canviant i exigent, amb interpretacions jurídiques de les normes pels òrgans administratius i judicials vacil·lants. 

A més, davant l’augment exponencial del risc d’incórrer en supòsits de responsabilitat tributària pels òrgans de govern de les empreses, l’increment del nombre de procediments de comprovació i inspecció fiscal per part de l’administració tributària, unint-se al risc de la comissió de delictes contra la Hisenda Tributària, fa que les empreses es vegin obligades a implementar un sistema de gestió eficaç del risc tributari, a través de l’anomenat compliance tributari.  

Un major nivell de transparència i la reducció de riscos fiscals exigeixen una relació de cooperació amb Hisenda. Aquest fet evita una intervenció significativa que passa per tenir la documentació precisa, dotant-se d’un marc de bon govern fiscal.

La Llei de Societats de Capital inclou la determinació de l’estratègia fiscal i la política de control i gestió de riscos fiscals com una facultat indelegable del Consell d’Administració. En aquest context de responsabilitats és impossible ignorar regulacions com el Codi de Bones Pràctiques Tributàries, el Pla d’Acció BEPS i, més recentment, la norma UNE 19602. 

En definitiva, la gestió dels riscos fiscals demana una experiència més amplia que el mer coneixement tècnic fiscal, ja de per sí rigorós, i arriba a persones, processos i sistemes.

El compliment normatiu o compliance té la finalitat de detectar i gestionar els riscos d'incompliment normatiu, que poden provenir tant d'obligacions exigibles per tercers com de compromisos assumits per l'empresa voluntàriament (codis ètics o de conducta, protocols i procediments establerts, etc.), sent l’àrea laboral una de les que necessiten una major vigilància per la seva extensa legislació i la seva complexitat interpretativa.

En aquest context és necessari realitzar una auditoria laboral per analitzar i revisar la situació de l’empresa des del punt de vista del compliment de les obligacions jurídiques, laborals i de la Seguretat Social per corregir o implementar, arribat el cas, aquelles mesures necessàries que permetin garantir el compliment de la legislació vigent. 

L’auditoria laboral ens ha de permetre, entre d’altres:
1.    Definir els procediments que assegurin el compliment de les obligacions laborals. 
2.    Analitzar la situació actual des del punt de vista jurídic, laboral i de la Seguretat Social que permeti establir les mesures correctores pel compliment normatiu.
3.    Analitzar la normativa i els convenis col·lectius aplicables a l'empresa i al seu grup de treballadors.
4.    Verificar el grau de compliment dels conceptes retributius d'acord amb la legislació i els convenis col·lectius aplicables; determinar les millores socials que puguin existir.
5.    Verificar el grau de compliment respecte la jornada, horaris, descansos, permisos i llicències; hores extraordinàries, mobilitat geogràfica i funcional d'acord amb la legislació i convenis col·lectius aplicables; determinar les millores socials que puguin existir.
6.    Verificar el grau de compliment respecte la modificació substancial de les condicions de treball, les suspensions de contractes de treball que existeixen en el moment de l'auditoria i si aquestes s'han realitzat d'acord amb la legislació i convenis col·lectius aplicables, així com les extincions de contractes produïdes durant l'últim any i els contenciosos pendents, tant judicials com administratius.
7.    Verificar l'existència de representació legal dels treballadors i el grau de conflictivitat existent.
8.    Verificar l'afiliació i l’alta a la Seguretat Social de l'empresa i dels seus treballadors i l'adequació de les cotitzacions realitzades a la Seguretat Social segons les normes de cotització existents dels últims quatre anys.
9.    Verificar i comprovar l'adequació de les accions de prevenció realitzades (pla de prevenció, avaluació de riscos, planificació de la prevenció, equips de treball, formació dels treballadors, mesures d'emergència, informació, consulta i participació dels treballadors i vigilància de la salut) a la legalitat vigent en aquesta matèria.

© Tax 2021 - Tots els drets reservats

{-- !! FnxSocial::whatsappchat('608 741 883') !! --}