La qüestió plantejada davant el Tribunal Suprem era determinar si és possible i d'acord amb la normativa, en una jubilació parcial, l'acumulació de la jornada de treball del jubilat parcial consistent en el 15% en un sol any, de manera que treballi totes les jornades que li correspondrien fins a la fi de la jubilació parcial.

És a dir, que concentrés tota la jornada reduïda en el període immediatament posterior a la subscripció del contracte de relleu i que una vegada realitzada aquesta, ja no tornés a prestar més serveis fins a la finalització de la jubilació parcial i l’accés a la situació de jubilació ordinària.

La Inspecció de Treball i l’INSS consideraven que això no era possible. De fet, la Inspecció de treball va imposar una sanció a l’empresa, confirmada en via administrativa i impugnada judicialment. La sentència recorreguda davant del TS, la de la Sala Social del Tribunal Superior de Justícia d'Andalusia de 26 de març de 2015, també ho havia entès així, (va confirmar la sanció) ja que va considerar que l'única possibilitat que preveia la normativa era acumular cada any, en un període, el temps parcial de treball, però en cap cas admetia la situació enjudiciada, considerant que tal acumulació en un únic període equivalia realment a una bestreta fraudulenta de l'edat de jubilació, amb la consegüent desaparició de la causa de temporalitat del contracte de relleu.

No obstant això, la Sala IV del TS, en la Sentència núm. 265/2017, de 29 de març de 2017, ha declarat la validesa de la situació consistent en una jubilació anticipada parcial vinculada a la celebració d'un contracte de relleu, en què es va acumular la jornada de treball del jubilat parcial consistent en el 15% en un sol any, treballant totes les jornades que li correspondrien fins a la fi de la jubilació parcial. Ha conclòs que és possible i jurídicament vàlid. En aquest cas, el que va donar lloc al fet que la inspecció de Treball imposés una sanció a l'empresa, que va ser confirmada en via administrativa i impugnada finalment davant la jurisdicció social.

En aquesta sentència, el TS argumenta que tot i que la normativa admet expressament l'acumulació anual de la jornada, no diu res sobre l’acumulació interanual, però això no implica que sigui il·legal, i serà vàlida sempre i quan no hi hagi frau i per aquest motiu resol de manera favorable.

 

Marta Nogué

mnogue@tax.es

Advocada laboralista de TAX Legal

© Tax 2019 - Tots els drets reservats

Tax
En què podem ajudar-te?