Des de TAX Legal, els departaments de Dret Processal, Concursal i Civil t’exposem els aspectes més rellevants del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que s’ha declarat l’estat d’alarma. 

1.- Mesures de suspensió de tots els procediments, actes i actuacions judicials en curs: 
Queden suspesos i interromputs els terminis processals, en tots els procediments judicials en curs. El còmput dels terminis es reprendrà quan el Reial Decret perdi la seva vigència. 

No obstant, el jutge pot acordar la pràctica d’actuacions judicials que siguin necessàries per tal d’evitar perjudicis irreparables com acordar mesures cautelars urgents, conèixer sobre assumptes en matèria de violència sobre la dona, violència sobre menors...

Així mateix, s’han suspès les vistes i judicis.

Això vol dir que no puc presentar demandes?

De cap manera. Continua essent possible presentar qualsevol demanda per la defensa dels teus interessos. 

El decret d’estat d’alarma no implica que es puguin incomplir les resolucions judicials en matèria de custòdia, aliments, visites i estàncies derivades de separacions i divorcis. En aquests casos, s’analitzaran les circumstàncies concretes i es proposaran als progenitors recomanacions adaptades al cas concret. 

 

2.- Conseqüències en l’àmbit contractual: 
En relació amb l’àmbit contractual, què poden fer les empreses per tal de protegir els drets empresarials davant reclamacions d’incompliment o endarreriments?

Doncs bé, en cas d’incompliments o endarreriments com a conseqüència del coronavirus, recomanem a les empreses que, en primer lloc, revisin els contractes amb clients i proveïdors per tal d’analitzar si es pot invocar la causa de “força major”. En alguns casos, en el propi contracte s’inclouen clàusules específiques sobre supòsits de força major. 

Una altra mesura de prevenció que pot ajudar a mitigar els danys és contactar per escrit amb la contrapart per tal que quedi constància que el coronavirus afecta a la relació comercial entre les parts. 

L’estat d’alarma no impedeix que les empreses puguin formalitzar nous contractes amb clients, proveïdors, subcontractistes. En aquests casos, per tal d’anticipar-nos a les dificultats futures, el convenient és incloure clàusules que mitiguin el dany i que regulin la relació comercial dins del nou marc d’estat d’alarma en què es desenvoluparan. 

En els casos d’impossibilitat econòmica per tal de mantenir la relació comercial, s’ha d’estudiar si es pot sol·licitar la resolució judicial del contracte

Els advocats de TAX Legal estem treballant per a donar un assessorament jurídic sobre qualsevol assumpte relacionat amb la crisi ocasionada pel coronavirus. 

© Tax 2021 - Tots els drets reservats

{-- !! FnxSocial::whatsappchat('608 741 883') !! --}