Els titulars de centres i recintes comercials han de presentar abans del 31 de desembre de 2020 una declaració responsable davant del Departament competent en matèria de comerç i de l'Ajuntament del municipi on estigui ubicat el centre o recinte comercial per tal d'acreditar que compleixen les condicions de ventilació i qualitat de l'aire reforçades.

La declaració responsable ha d'informar sobre les característiques dels sistemes de ventilació i qualitat de l'aire del centre o recinte comercial i de l'empresa o personal de manteniment habilitat que garanteix que l'espai disposa d'una ventilació adequada (d'acord annex 1 del RD 1027/2007, de 20 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament d'instal·lacions tèrmiques en els edificis).

Aquestes condicions estan establertes en el punt 2 b) de l'apartat 9, de la Resolució SLT/3354/2020, de 19 de desembre, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia COVID-19 al territori de Catalunya.

Per presentar aquesta declaració responsable aquí tens el link

© Tax 2022 - Tots els drets reservats

{-- !! FnxSocial::whatsappchat('608 741 883') !! --}