L’objecte d’aquestes subvencions és regular les ajudes a la contractació per al foment de la incorporació de persones en situació d’atur, majors de 45 anys, al mercat de treball.

 

Quin és el termini de la sol·licitud?

El termini va començar el dia 5 de setembre del 2017 i finalitzarà el proper 15 de novembre del 2017. Les sol·licituds s’han de presentar segons el model normalitzat, disponible a la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya (https://seu.gencat.cat).

Les ajudes a la contractació subvencionables previstes a la present convocatòria correspondran a contractes subscrits, com a màxim, dos mesos abans de la presentació de la sol·licitud de subvenció.

 

Qui en són els beneficiaris?

Totes les persones físiques i jurídiques amb capacitat per contractar laboralment, amb centre de treball a Catalunya, a excepció de les administracions públiques i les seves entitats dependents o vinculades, les empreses d’inserció i les empreses de treball temporal. Els sol·licitants han de complir entre altres requisits:

  • Que el contracte de treball suposi un increment de les persones contractades en comparació amb la mitjana dels 12 mesos previs, a no ser que el lloc hagi quedat vacant per dimissió del treballador o acomiadament disciplinari procedent. El contracte no pot servir per amortitzar llocs de treball indefinits en els 12 mesos previs a la formalització del contracte o durant la seva execució.
  • Les persones físiques empresàries han d’estar donades d’alta en el cens de l’impost sobre activitats econòmiques en aquells supòsits en què sigui obligat.

 

Quines actuacions i despeses són subvencionables?

Són subvencionables els contractes laborals que compleixin els següents requisits:

  1. Efectuats per les persones físiques o jurídiques previstes en aquesta Ordre amb persones treballadores majors de 45 anys inscrites com a demandants de feina no ocupades al Servei Públic de Treball de Catalunya durant 6 mesos en els últims 12 mesos i que no hagin prestat serveis a cap entitat mitjançant la modalitat de contractació de durada indefinida en els últims 6 mesos.
  2. Que tinguin una durada mínima de 6 mesos i amb una jornada d’entre el 50% i el 100%.
  3. Que consti expressament el salari brut anual, la jornada expressada en percentatge i, en el cas dels contractes de durada determinada, la data de fi de contracte.
  4. Que l’activitat es realitzi en un centre de treball de Catalunya.
  5. Que s’hagi formalitzat, com a màxim, dos mesos abans de la presentació de la sol·licitud de subvenció.

Els contractes en pràctiques i els fixos discontinus en queden exclosos.

Les pròrrogues dels contractes subvencionats seran també subvencionables, de manera que la durada màxima subvencionable és de 12 mesos, a no ser que es tracti de la contractació d’una persona discapacitada, que podrà ser de 18 mesos.

El nombre de contractes subvencionables per persona o entitat beneficiària no pot ser superior a 5 ni al 50% de la plantilla, excepte quan es tracti d’una persona física o jurídica que tingui fins a una persona contractada (en aquest cas el màxim és 1).

 

Quina és la quantia de la subvenció?

La quantia es detalla a les taules següents en funció del salari brut anual segons conveni, la jornada i la durada del contracte celebrat, i en funció que la persona contractada tingui reconegut oficialment el grau de discapacitat igual o superior al 33%.

S’aplicaran les taules 1.2 i 2.2 quan es contracti un treballador de l’oficina de treball, prèvia presentació d’oferta d’ocupació. Si no existeix oferta d’ocupació o es tracta d’una dona subrepresentada, s’aplicaran les taules 1.1 o 2.1 segons correspongui.

 

 

Taula 1. SUBVENCIÓ CONTRACTES AMB PERSONES EN SITUACIÓ D’ATUR MAJORS DE 45 ANYS
Salari brut anual segons conveni Interval % jornada Taula 1.1 Taula 1.2
Contracte de 6 mesos Contracte  de 12 mesos o més Contracte de 6 mesos Contracte de 12 mesos o més
De 9.380,00 a 24.000,00 euros Del 50% fins al 79% 2.250,00 € 5.400,00 € 2.500,00 € 6.000,00 €
Del 80% fins al 99% 3.600,00 € 8.640,00 € 4.000,00 € 9.600,00 €
100% 4.500,00 € 10.800,00 € 5.000,00 € 12.000,00 €
De 24.001,00 a 36.000,00 euros Del 50% fins al 79% 3.375,00 € 7.650,00 € 3.750,00 € 8.500,00 €
Del 80% fins al 99% 5.400,00 € 12.240,00 € 6.000,00 € 13.600,00 €
100% 6.750,00 € 15.300,00 € 7.500,00 € 17.000,00 €
De 36.001,00 euros en endavant Del 50% fins al 79% 4.050,00 € 9.000,00 € 4.500,00 € 10.000,00 €
Del 80% fins al 99% 6.480,00 € 14.400,00 € 7.200,00 € 16.000,00 €
100% 8.100,00 € 18.000,00 € 9.000,00 € 20.000,00 €

 

Taula 2. SUBVENCIÓ CONTRACTES AMB PERSONES EN SITUACIÓ D’ATUR  MAJORS DE 45 ANYS AMB DISCAPACITAT IGUAL O SUPERIOR AL 33%
Salari brut anual segons conveni Interval % jornada Taula 2.1 Taula 2.2
Contracte de 6 mesos Contracte de 12 mesos o més Contracte de 6 mesos Contracte de 12 mesos o més
De 9.380,00 a 24.000,00 euros Del 50% fins al 79% 3.150,00 € 7.200,00 € 3.500,00 € 8.000,00 €
Del 80% fins al 99% 5.040,00 € 11.520,00 € 5.600,00 € 12.800,00 €
100% 6.300,00 € 14.400,00 € 7.000,00 € 16.000,00 €
De 24.001,00 a 36.000,00 euros Del 50% fins al 79% 4.275,00 € 9.450,00 € 4.750,00 € 10.500,00 €
Del 80% fins al 99% 7.560,00 € 15.120,00 € 8.400,00 € 16.800,00 €
100% 8.550,00 € 18.900,00 € 9.500,00 € 21.000,00 €
De 36.001,00 euros en endavant Del 50% fins al 79% 4.950,00 € 10.800,00 € 5.500,00 € 12.000,00 €
Del 80% fins al 99% 7.920,00 € 17.280,00 € 8.800,00 € 19.200,00 €
100% 9.900,00 € 21.600,00 € 11.000,00 € 24.000,00 €

 

© Tax 2019 - Tots els drets reservats

Tax
En què podem ajudar-te?