D'acord amb l'ORDRE TSF/133/2018 (DOGC 02-08-2018) modif. ORDRE TSF/188/2018 (DOGC 15-11-2018), s'obre el termini per a presentar la sol·licitud a les subvencions destinades a incentivar la incorporació de persones en situació de desocupació majors de 45 anys al mercat de treball, segons s'estableix en el RSL TSF/3498/2019 (DOGC 18-12-2019). 

 

Quin és el termini per a realitzar la sol·licitud?
Des de 19-12-2019 fins a 30-09-2020, aquest últim inclòs.

Les sol·licituds s'han de presentar segons el model normalitzat que estarà a la disposició de les persones interessades a la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya (https://seu.gencat.cat).

La resolució de convocatòria estableix la data a partir de la qual es poden subscriure els contractes a subvencionar, la sol·licitud de la subvenció dels quals no pot excedir d'1 mes a comptar des de la data de celebració (base 5.2)

 

Quin termini d'execució hi ha?
Inici contractes: Les ajudes a la contractació previstes en la present convocatòria es correspondran a contractes que se subscriguin entre el dia 19-12-2019 i el 30-09-2020 inclòs.
Finalització: El període de contractació subvencionat finalitzarà el 29-09-2021, inclòs.

 

Qui és beneficiari d'aquestes ajudes?
Les persones físiques o jurídiques i les comunitats de béns amb capacitat per a subscriure, com a empresàries, un contracte de treball, constituïdes legalment i amb establiment operatiu a Catalunya.

S'exceptuen les administracions públiques i les seves entitats dependents o vinculades, i les ETT.

Requisits per a obtenir la condició de persona o entitat beneficiària (entre altres) (base 4):
l) Disposar de capacitat tècnica i econòmica per a executar les actuacions subvencionables. Es compleix aquest requisit si:
- La persona o l'entitat sol·licitant no ha amortitzat cap lloc de treball, en els termes previstos en els art. 51 i 52 del ET, durant els 12 mesos anteriors a la formalització del contracte de treball objecte de subvenció.

- Incrementar amb el contracte de treball pel qual se sol·licita la subvenció, el nombre de persones ocupades en comparació amb la mitjana dels 12 mesos previs, tret que el lloc hagi quedat vacant per dimissió de la persona treballadora, jubilació, mort, gran invalidesa o incapacitat permanent total o absoluta de la persona treballadora, o per acomiadament disciplinari, procedent, o una altra causa no imputable a l'empresa.

 

A qui van destinades aquestes ajudes?
Les persones en situació de desocupació, majors de 45 anys, i que no hagin prestat serveis en cap entitat mitjançant la modalitat de contractació de durada indefinida en els 6 mesos anteriors a l'inici del contracte de treball a subvencionar, i que compleixin, com a requisit específic, ser persona demandant d'ocupació no ocupada (DONO) en el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya durant 6 mesos en els 12 mesos anteriors a l'inici del contracte de treball.

Per a aquesta convocatòria es considera col·lectiu prioritari les persones amb un grau reconegut oficialment de discapacitat superior o igual al 33%, d'acord amb el que preveu la base 5.1 de l'annex 1 de l'Ordre TSF/133/2018.

 

Quines accions subvencionables hi ha?
(Base 5): Les entitats sol·licitants de la subvenció són les encarregades de dur a terme la contractació, mitjançant contractes de treball que tinguin com a mínim 6 mesos de durada, una jornada igual o superior al 50% i el seu centre de treball a Catalunya.

La durada màxima subvencionable de cada contracte, inclosa, si és necessària, la seva pròrroga, és de 12 mesos; tret que es tracti de la contractació d'una persona que tingui reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33% que podrà ser de fins a 18 mesos.

Queden expressament excloses les modalitats de contracte de treball en pràctiques i el contracte fix discontinu.

El nombre de contractes subvencionables per persona o entitat beneficiària, d'acord amb aquesta línia d'ajuda, no pot ser superior a 5 ni superar el 50% de la plantilla de la persona física o jurídica beneficiària, excepte quan es tracti d'una persona física o jurídica que tingui fins a 1 persona contractada. En aquest supòsit, el nombre de contractes subvencionables serà, com a màxim, 1.

 

Quin és l'import d'aquesta subvenció?
L'import dels mòduls per a determinar la quantia de les subvencions a atorga, d'acord amb l'SMI vigent incloses les dues pagues extraordinàries és:
- 1.050 euros per mòdul mensual
- 34,52 euros per mòdul diari.

Aquest mòdul econòmic s'estableix per a una jornada de treball completa i es dirigirà a finançar el salari brut, més el prorrateig de les pagues extraordinàries, per la jornada completa, incloent les despeses de cotització. En el cas que el contracte de treball estableixi una jornada diferent, es procedirà a fer l'ajust dels mòduls d'acord amb el tipus de jornada recollida en el contracte, i amb les limitacions establertes en la base 5 de l'annex 1 de l'Ordre TSF/133/2018.

Per a l'ajust dels mòduls s'aplicarà la fórmula següent:

VMA=Valor mòdul ajustat; MDJC=Mòdul determinat a jornada completa

 

                                        Jornada realitzada segons contracte
VMA=*MDJC X --------------------------------------------------------------------------------
                                Jornada completa ordinària d'entitat contractant


Les entitats hauran d'indicar a la seva sol·licitud la durada del contracte de treball sobre el qual sol·liciten la subvenció i la jornada de treball. La durada s'haurà d'indicar en mesos i la jornada en percentatge respecte la jornada completa ordinària de l'entitat.

© Tax 2021 - Tots els drets reservats

{-- !! FnxSocial::whatsappchat('608 741 883') !! --}