Qui es pot beneficiar d’aquestes subvencions?
Els joves que abans de donar-se d’alta com a treballadors autònoms estiguin inscrits al programa de Garantia Juvenil en situació d’”inscrit beneficiari”, d’entre 18 i 29 anys (ambdós inclosos). L’alta com a treballador autònom ha de ser dins de l’àmbit temporal determinat a la convocatòria. 

Quins requisits específics han de complir els sol·licitants?

  • Estar inscrit al programa de Garantia Juvenil abans de donar-se d’alta com a treballador autònom. 
  • Haver iniciat l’activitat econòmica com a persona treballadora autònoma amb caràcter previ a la presentació de la sol·licitud d’aquesta ajuda. 
  • El domicili fiscal, i si procedeix, el centre de treball del beneficiari de la subvenció ha de ser a Catalunya. 
  • No estar contractat per compte aliè simultàniament a l’alta al règim especial de treballadors autònoms o la mutualitat corresponent com a sistema alternatiu al RETA durant el temps en què es gaudeixi d’aquesta ajuda. 
  • No haver estat beneficiari de les ajudes de la línia A que regula l’Ordre EMO/298/2015. 

No poden ser beneficiaris

  • Els joves socis de societats mercantils, cooperatives o societats laborals.
  • Els treballadors autònoms i col·laboradors.
  • Els joves acollits al programa de Garantia Juvenil que hagin exercit la mateixa activitat o similar amb caràcter autònom o per compte propi en els sis mesos anteriors a la data d’inici de l’activitat. 
  • Els treballadors autònoms que estiguin donats d’alta al règim especial de treballadors autònoms (RETA) o en una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA i simultàniament estiguin contractats per compte aliè. Aquest requisit s’ha de tenir en compte durant tota la vigència de l’actuació subvencionable. 
  • Els joves inscrits al programa de Garantia Juvenil que hagin estat beneficiaris de les subvencions que regula la línia A de l’Ordre EMO/298/2015, de 16 de setembre. 

Quines actuacions són subvencionables?
L’import de fins a 10.000 euros per a cada persona donada d’alta de manera ininterrompuda durant 12 mesos al règim especial de la Seguretat Social dels treballadors autònoms o mutualitat del col·legi professional corresponent per tal de garantir uns ingressos mínims de l’autònom a l’inici de la seva activitat econòmica. 

No poden accedir a aquesta ajuda els joves inscrits al programa de Garantia Juvenil que en l’edició anterior ja hagin gaudit d’aquesta modalitat d’ajudes regulades a la Resolució TSF/1985/2019, (DOGC 22.7.2019) tot i que presentin una nova sol·licitud d’ajuda per una activitat econòmica diferent de la qual ja van obtenir l’ajuda en la convocatòria anterior. 

Quin és l’àmbit temporal de les subvencions i el termini temporal per a presentar-les?
Poden sol·licitar les ajudes els joves, prèviament inscrits al programa de Garantia Juvenil, que es donin d’alta com a treballadors autònoms des de l’01/09/2019 fins la data màxima de presentació de sol·licituds de subvenció establertes, és a dir, fins el 15/09/2020

El formulari de sol·licitud s’ha de presentar per via electrònica, a través del portal corporatiu de tramitació Canal Empresa (https://canalempresa.gencat.cat), o de l’apartat Tràmits de la Generalitat de Catalunya (https://tramits.gencat.cat), o de l’apartat Tràmits del portal de Treball (https://treball.gencat.cat). 

Quina és la quantia màxima de la subvenció?
10.000 euros per la permanència durant 12 mesos ininterromputs d’alta al RETA, règim especial que correspongui o mutualitat del col·legi professional corresponent. 

Segons base 3 de l’Ordre TSF/18/2017, si es produeix la baixa anticipada abans que hagi transcorregut un període de 8 mesos d’alta ininterromputs, la persona beneficiària ha de tornar la totalitat de la subvenció rebuda. 

Si es produeix la baixa anticipada de l’autònom o autònoma transcorreguts 8 mesos de l’alta ininterromputs al règim especial dels treballadors autònoms o a la mutualitat del col·legi professional corresponent com a sistema alternatiu al RETA, s’ha d’utilitzat la taula d’imports següent tenint en compte només els mesos complerts: 

Mesos Import subvenció
Menys de 8      0€
8     6.429€
9     7.143€
10     7.857€
11     8.571€
12     10.000€

 

© Tax 2022 - Tots els drets reservats

{-- !! FnxSocial::whatsappchat('608 741 883') !! --}