El salari mínim per l’any 2020 serà de 31,66 euros al dia o 950 euros al mes en cas que el salari s’aboni en 14 pagues. Si el pagament fos en 12 mesos, serien 1.108,33 euros al mes. Per tant, el còmput anual del SMI no  podrà ser inferior a 13.300 euros. 

En referència al salari mínim dels treballadors a temps parcial, s’ha de calcular en proporció a la jornada realitzada. 

Aquests criteris són els establerts per la norma general. L’article 4 del projecte de Reial Decret conté informació addicional: 

 • Els treballadors eventuals i temporers que no excedeixin de 120 dies els serveis a una mateixa empresa, tindran un salari mínim de 44,99 euros per jornada. 
 • Pels empleats de la llar que treballin per hores en règim extern, el SMI queda fixat en 7,43 euros per hora efectiva treballada.  

Quines excepcions existeixen?
No s’aplicaran les quanties esmentades quan s’utilitzi el SMI en normes no estatals (autonòmiques i locals) com a referència per la concessió d’ajudes socials i en les relacions privades. En aquests casos la referència al SMI tindrà un valor diferent en funció del moment d’entrada d’aquesta norma: 

 • Quantia de referència per a lleis autonòmiques i locals vigents a 1 de gener del 2017: 655,20 euros al mes. 
 • Quantia de referència per a normes no estatals i contractes privats que van entrar en vigor o es van celebrar després de l’1 de gener del 2017 i encara estan vigents: 707,70 euros. 
 • Quantia de referència pels que van entrar en vigor o es van celebrar després de l’1 de gener del 2018: 735,9 euros. 

Resposta a dubtes freqüents

 • Tots els treballadors que percebin un salari inferior en còmput anual al SMI veuran incrementada la seva nòmina, sense que s’hagi d’esperar a què es publiqui una nova taula salarial al conveni col·lectiu, ja que la pujada del SMI és automàtica. 
 • La pujada del SMI afecta a tots els treballadors, ja que, encara que no sempre augmenta la quantia del salari (perquè és superior al SMI fixat), tots els treballadors es beneficien indirectament per tots aquells conceptes de la seva nòmina que es calculin en base a aquesta xifra, per exemple la quantitat de salari protegida i que no pot ser embargada. 
 • Com s’ha d’aplicar la quantia i a quins conceptes afecta: 
  • El salari en espècie queda fora d’aquest còmput i no pot donar lloc a una disminució d’aquesta quantia. 
  • No s’acaben de resoldre els dubtes sobre els complements salarials i extrasalarials, ja que el projecte de Reial Decret té el mateix contingut que els anys anteriors: 
   • Article 25.3 ET: S’addicionaran al SMI segons allò establert als convenis col·lectius i contractes de treball. Així, no són compensables ni absorbibles. Es tracta de complements rebuts a raó d’un lloc de treball com el plus de nocturnitat o una gratificació per càrrec. 
   • Article 27.1 ET: Regula la possibilitat d’absorbir i compensar a través dels complements extrasalarials la pujada del SMI. 
   • Sentència Audiència Nacional (16 de setembre 2019, rec. 150): Estableix que no es pot compensar ni absorbir l’actualització del SMI amb conceptes extrasalarials (plus de transport, de vestuari...). Així, per aquest tribunal, les despeses realitzades pels treballadors en la seva activitat professional, que són compensats amb plusos extrasalarials, no poden ser absorbits. 
   • Sentència del TSJ de Cantàbria (28 desembre 2018, rec. 755): Estableix que les primes de producció tampoc són compensables o absorbibles. Sí que ho va considerar així la AN (24 maig 2019, rec.57). 
   • Hauran de ser els tribunals els que estableixin quins plusos són compensables i absorbibles i quins no ho són. 

IMPORTANT: La disposició final segona del projecte del Reial Decret estableix que la pujada del SMI serà amb efectes retroactius a 1 de gener del 2020. 
 

© Tax 2022 - Tots els drets reservats

{-- !! FnxSocial::whatsappchat('608 741 883') !! --}