La legislació actual permet retribuir a un empleat tan en forma dinerària com en espècie. És convenient analitzar les diferents possibilitats de retribució en espècie que contempla la normativa de l’IRPF per ajustar al màxim els costos laborals. Aquí t’informem de les principals retribucions que estan exemptes de tributar l’IRPF i que, al no cotitzar, suposen un estalvi important pel teu negoci.

 

VALORACIÓ DE LES RETRIBUCIONS EN ESPÈCIE

Retribució en espècie Valoració
Utilització d’habitatge per raó de càrrec o per condició d’ empleat públic o privat.

- Propietat de l’empresa:
*El 10% del valor cadastral, amb caràcter general.
*El 5% del valor cadastral sempre que aquest hagi estat modificat o revisat durant el període impositiu o en el termini dels 10 períodes impositius anteriors.
* Quan a la data de meritació de l’ impost l’ immoble no tingués valor cadastral o no s’hagués notificat al titular, el 5% sobre el 50% del valor computable a efectes de l’Impost sobre Patrimoni.
* S’estableix com a límit màxim a aquesta retribució el 10% de la resta de contraprestacions del treball.

- Arrendada per l’empresa:
* Cost pel pagador, sempre que sigui superior al 10% del valor cadastral (5% per valors cadastrals revisats)

Utilització o entrega de vehicles Automóviles.

 - Entrega: Cost d’adquisició per l’empresa, tributs i despeses inclosos (també l’IVA)

 - Us:
* Vehicle propietat de la empresa: Cada  any el 20% del cost d’adquisició, tributs inclosos.
* Altres casos: 20% del valor de mercat com si fos nou
En el cas d’us mixt (finalitats per l’ empresa i finalitats particulars) només ha de tributar com a retribució en espècie la part corresponent a les finalitats particulars.
La valoració resultat es redueix fins un 30% quan els vehicles cedits són eficients energèticament.
- Us i posterior entrega:
* L’ us: Segons regles anteriors.
* La entrega: Valor normal de mercat en el moment de la entrega.

Préstecs amb tipus de interès inferiors al legal del diner. Diferència entre l’ interès pagat i el legal del diner vigent en el període
Manutenció, hostalatge, viatges i similars. Cost per a l’ocupador, tributs inclosos.
Primes o quotes d’assegurances. Cost per a l’ocupador, tributs inclosos.
Despeses d’estudis i manutenció. Cost per a l’ocupador, tributs inclosos.
Contribucions a Plans de Pensions i sistemes alternatius. Import de les contribucions.
Drets especials de fundadors o promotors, si consisteixen en una participació en beneficis. Com a mínim, en el 35% del valor equivalent de capital social que permet la mateixa participació en els beneficis que la reconeguda a aquests drets.
Altres supòsits Valor normal de mercat.

 

SUPÒSITS QUE NO CONSTITUEIXEN RENDIMENTS DEL TREBALL EN ESPÈCIE

 • Entrega als treballadors en actiu, de forma gratuïta o per preu inferior al normal de mercat, d’accions o participacions de la mateixa empresa o d’una altra empresa del grup de societats, sempre que no excedeixi, pel conjunt de les entregades a cada treballador, de 12.000 euros anuals.
 • Despeses d’estudi per a l’actualització, la capacitació o el reciclatge del personal empleat.
 • Els lliuraments a empleats de productes a preus rebaixats que tinguin lloc a menjadors d’empresa, o fórmules indirectes com són el lliurament de vals per dinar o documents similars, sempre que es compleixin els requisits que es detallen a continuació:
  • Que la prestació tingui lloc durant dies hàbils
  • Que la prestació no tingui lloc durant els dies en que l’empleat ja estigui cobrant dietes per manutenció exemptes, amb motiu de desplaçament a un municipi diferent del lloc de treball.
  • En el cas de fórmules indirectes ha de complir altres requisits com són que l’import no pot superar la quantitat de 11 euros diaris, els vals han de ser intransmissibles, numerats, s’han de fer servir en establiments d’hostaleria...
 • La utilització dels béns destinats als serveis socials i culturals del personal empleat.
 • Despeses per primes o quotes d’assegurances d’accident laboral o de responsabilitat civil del treballador.
 • Despeses per assegurances de malaltia sempre que:
  • la cobertura de malaltia inclogui el treballador mateix, i que, a més pugui incloure al cònjuge o als descendents.
  • les primes o les quotes satisfetes no passin de 500euros anuals per cada persona assegurada.
 • Prestació de determinats serveis d’educació als fills dels empleats en centres educatius autoritzats, gratuïtament o per un preu inferior al normal de mercat.
 • Quantitats satisfetes a les entitats encarregades de prestar el servei públic de transport col·lectiu de viatgers per afavorir el desplaçament dels empleats entre el lloc de residència i el centre de treball, amb el límit de 1.500euros anuals per cada treballador. També són possibles fórmules indirectes com els vals de transport que entre altres condicions han de complir que no superin els 136,36 euros mensuals per treballador i els 1.500euros anuals.

 

CONSIDERACIÓ FISCAL DE LES DIETES 
Cal complir certs requisits: T’aconsellem que contactis amb el teu assessor TAX.

© Tax 2022 - Tots els drets reservats

{-- !! FnxSocial::whatsappchat('608 741 883') !! --}