El rebut de salari és un document summament important dins de la relació laboral. Com a empresaris, coneixem les nostres obligacions?

A més existeix una pràctica, cada vegada més comuna, de comunicar la nòmina al treballador per Internet. Però fent-ho, estem complint amb la legislació laboral?

 

Quina és l’obligació de l’empresa respecte al rebut de salaris?

L’empresa ha d’abonar el salari al treballador puntualment, entregant-li un rebut de salari individual i justificatiu del pagament d’aquest. La nòmina haurà de recollir amb la deguda claredat i separació les diferents percepcions, així com les deduccions que legalment escaiguin.

 

Existeix un model de nòmina?

Existeix un model aprovat per Ordre de 17 de desembre pel Ministeri de Treball i Seguretat Social, modificat per Ordre de 6 de novembre del 2014. No obstant això, els convenis col·lectius o, en el seu defecte, els acords entre empresa i representants dels treballadors, poden establir altres models que compleixin amb els requisits legals.

 

Quant de temps hem de conservar les nòmines?

Com la resta de la documentació laboral, els rebuts s’han de conservar, juntament amb els butlletins de Seguretat Social, durant un període mínim de 4 anys, amb la finalitat que la Inspecció de Treball pugui realitzar les comprovacions oportunes. El fet de no conservar les fulles de salari durant 4 anys constitueix falta lleu, sancionable amb multes des de 60 euros a 625 euros.

 

És necessari que el treballador signi la nòmina?

Sens dubte, la firma de la nòmina pel treballador dóna fe de la percepció del mateix de les quantitats de la nòmina (encara que n’estigui disconforme).

 

I si fa l’abonament per transferència?

Quan el pagament es realitzi mitjançant transferència bancària l’empresari entregarà al treballador un duplicat de la nòmina sense demanar la signatura del treballador, ja que s’entén substituïda pel comprovant de l’abonament expedit per l’entitat bancària.

 

És vàlida la comunicació de la nòmina en suport informàtic?

Recentment, en data 1 de desembre del 2016, el Tribunal Suprem va dictar sentència 5602/2016 on va considerar vàlida l’entrega de la fulla de salari al treballador en suport informàtic amb accés a través del DNI i clau personal. El Tribunal entén que el canvi de suport paper a informàtic no suposa cap perjudici pel treballador. A través d’aquest sistema, el treballador pot obtenir una còpia del rebut complint amb la legislació vigent.

Segons recull la sentència, l’entrega del rebut en suport informàtic compleix la finalitat de l’entrega al treballador de còpia del rebut de salaris, de manera que es garanteix la constància de la percepció pel treballador de les quantitats i la deguda transparència en conèixer el treballador els diferents conceptes d’abonament i descompte.

 

Per què ha canviat de criteri el Tribunal Suprem?

Aquesta sentència del Suprem ha suposat una ruptura amb la sentència 3/2011 de 22 de desembre on es va dictaminar que les nòmines s’havien d’entregar en paper. El Tribunal argumenta avui el canvi de criteri bàsicament en dos aspectes:

- En el temps que ha transcorregut des que es va dictar la mateixa i en la generalització de l’ús del suport informàtic en comptes del suport paper per tal d’emmagatzemar i comunicar dades, documents, decisions... en ser tan habitual en l’àmbit privat com en l’Administració Pública,

- Així com en la facilitat i accessibilitat que ofereix el nou sistema als treballadors.

© Tax 2019 - Tots els drets reservats

Tax
En què podem ajudar-te?