El Reial decret-llei 6/2019 d’1 de març del 2019 modifica l’article 28 de l’Estatut dels Treballadors, establint la igualtat de remuneració per raó de sexe. Això significa una nova obligació per a l’empresari d’abonar la mateixa retribució per la prestació d’un treballador d’igual valor, sense que es pugui produir discriminació per raó de sexe. 

Així, un treballador tindrà igual valor que un altre quan la naturalesa de les funcions o tasques efectivament encomanades, les condicions educatives, professionals o de formació exigides per a exercir-la, els factors estrictament relacionats amb l’acompliment i les condicions laborals en què aquestes activitats es porten a terme siguin equivalents. 

Per tal d’assolir aquest objectiu, la legislació ha establert l’obligació de registre salarial per raó de sexe. 

Així doncs, l’empresari està obligat a portar un registre amb els valors mitjans dels salaris, els complements salarials i les percepcions extrasalarials de la seva plantilla, desagregades per sexe i distribuïdes per grups professionals, categories professionals o llocs de treball iguals o d’igual valor. 

Les persones treballadores tenen dret a accedir, ja sigui a través de la representació legal de les persones treballadores, o en el seu defecte, a través d’elles mateixes, a l’esmentat registre salarial. 

Perquè la taula sigui comprensible i reflecteixi correctament les dades, s’ha de concretar el nombre total de persones treballadores, la distribució d’aquest nombre per grups i la disgregació que correspon per sexes. 

Subjectes obligats a portar a terme el registre dels salaris

  • Totes les empreses, independentment del nombre de persones treballadores que hi presten serveis. 
  • A més, en empreses que comptin amb una plantilla superior a 50 persones treballadores, quan la mitjana de les retribucions del personal d’un sexe sigui superior a les de l’altre en un 25% (prenent el conjunt de la massa salarial o la mitjana de les percepcions satisfetes)l’empresari haurà d’incloure al Registre Salarial una justificació que aquesta diferència respon a motius no relacionats amb el sexe de les persones treballadores.  

Sancions per no disposar del Registre Salarial
L’article 6 de l’esmentat RD-Llei 6/2019 ha introduït una nova redacció de l’article 7.13 de la Llei d’infraccions i sancions a l’ordre social. Així, es considera infracció greu: “no complir les obligacions que en matèria de plans i mesures d’igualtat s’estableixen a la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, l’Estatut dels treballadors o el conveni col·lectiu que sigui d’aplicació”. 

L’obligació de disposar d’un registre salarial apareix regulada a l’Estatut dels treballadors. Així, l’incompliment que suposa el fet de no formalitzar un registre de salari desagregat per sexe suposaria una infracció de caràcter greu i podria comportar una sanció d’entre 626 euros i 6.250 euros

© Tax 2021 - Tots els drets reservats

{-- !! FnxSocial::whatsappchat('608 741 883') !! --}