Novament us recordem l’obligació legal del registre de la jornada de treball als efectes laborals i de Seguretat Social.

 

Quin és l’objectiu del registre de les jornades de treball?

L’objectiu del control administratiu és comprovar la jornada realment efectuada pel treballador a temps parcial o a temps complet, així com la possible existència d’hores extraordinàries o complementàries no declarades.

 

Quins treballadors estan obligats a realitzar el registre diari de la jornada de treball?

La Inspecció de Treball i de la Seguretat Social ha interpretat que s’ha de complir en qualsevol modalitat de contracte de treball, tant a temps parcial, com a temps complet. Aquesta obligació també arriba als treballadors que es trobin prestant serveis fora del centre de treball, i l’empresa haurà d’arbitrar el mecanisme que el possibiliti.

 

Com s’ha de complimentar el registre de jornada?

El registre de jornada s’ha de complir diàriament, utilitzant qualsevol modalitat de registre (control horari telemàtic, informàtic o manual), però serà imprescindible que cada dia aparegui l’hora d’entrada i de sortida del treballador. En cas de jornades fraccionades o partides, el registre s’ha de realitzar en cada entrada o sortida de jornada.

 

Quin document s’ha d’entregar al treballador?

L’empresa està obligada a entregar a cada treballador un resum mensual de jornada juntament amb el rebut del salari. Aquest document ha de reflectir el total de les hores ordinàries realitzades durant el mes, així com el número de les hores extraordinàries o complementàries realitzades. L’empresari haurà de conservar els resums mensuals dels registres de jornada durant un període mínim de 4 anys.

Per a les empreses que disposen de control de fitxatge, n’hi haurà prou amb entregar una còpia del sistema que haurà d’anar signada pel treballador i per l’empresa.

 

Què suposa no fer un registre diari?

L’absència del registre diari de la jornada de cada treballador pot ser qualificada com una infracció greu de les previstes a l’article 7.5 del RDLeg. 5/2000, de 4 d’agost, i sancionable amb multa des de 626 fins a 6.250 euros. Així mateix, pels treballadors a temps parcial es presumeix que el contracte és a jornada completa, excepte que l’empresa pugui provar el contrari

© Tax 2019 - Tots els drets reservats

Tax
En què podem ajudar-te?