La reforma laboral modifica l’article 11 de l’Estatut dels treballadors per definir nous contractes formatius. Aquests contractes entraran en vigor a partir del 31 de març del 2022, però els ja realitzats i vigents ho seran fins a la finalització de la seva durada màxima.

La nova reforma laboral inclou dues modalitats de contractes formatius: en alternança Treball-formació i per l’obtenció de la pràctica professional. S’eliminen els antics contractes en pràctiques, per la formació i l’aprenentatge i per la formació dual universitària.

Modalitats En Alternança Treball-Formació (Art. 11.2 ET) Per l’obtenció de la pràctica professional (Art. 11.3 ET)
Equivalència amb contractes anteriors Contracte de formació-aprenentatge Contracte en pràctiques
Quan utilitzar-lo? Per compatibilitzar l’activitat laboral retribuïda amb formació professional, universitària o formació d’ocupació. Per l’obtenció de la pràctica professional adequada al corresponent nivell d’estudis.
Perfil de persones a contractar - Persones que no tinguin qualificació professional per concertar un contracte formatiu per l’obtenció de pràctica professional o per vincular a estudis de formació professional o universitària si es posseeix una altra titulació i no s’ha tingut un altre contracte formatiu previ en una formació del mateix nivell formatiu i del mateix sector productiu.
- En contractes per certificats de professionalitat de nivell 1 i 2, només podrà ser concertat amb persones de fins a 30 anys.
- No es podrà contractar a la mateixa persona a la mateixa empresa si va ocupar l’activitat o lloc abans sota qualsevol modalitat per temps superior a sis mesos.
- Posseïdors d’un títol (universitari, especialista, formació professional, etc) del sistema educatiu, que els habiliten o capacitin per l’exercici de l’activitat laboral.
- No existeix límit d’edat, però s’haurà de concertar dins dels 3 anys (o 5 anys si es concerta amb una persona amb discapacitat) següents a la finalització dels corresponents estudis.
- No es podrà contractar si ja ha obtingut experiència professional o realitzat activitat formativa en la mateixa activitat dins de l’empresa per més de 3 mesos (sense comptar a aquests efectes els períodes de formació o pràctiques que formin part del currículum exigit per l’obtenció de la titulació o certificat que habilita aquesta contractació)
Durada La prevista al corresponent pla o programa formatiu, amb un mínim de 3 mesos i un màxim de 2 anys, podent-se celebrar en un sol contracte de manera no continuada; en altre cas, es podrà prorrogar fins a aconseguir l’acreditació sense superar la durada màxima de 2 anys. No podrà ser inferior a 6 mesos ni excedir d’un any; no obstant, el conveni col·lectiu podrà regular dins d’aquests límits.
Període de Prova  No es pot realitzar en aquest tipus de contractes. En cap cas podrà excedir d’un mes, excepte allò disposat en conveni col·lectiu.
Retribució La fixada en el conveni col·lectiu per aquests contractes. En el seu defecte, no podrà ser inferior al 60% el 1r any ni al 75% el 2n any, respecte de la fixada en conveni pel grup professional i nivell retributiu corresponent a les funcions desenvolupades, en proporció al temps de treball efectiu. En cap cas podrà ser inferior al SMI en proporció al temps de treball efectiu. La fixada en conveni col·lectiu per aquests contractes o grup professional i nivell retributiu corresponent a les funcions desenvolupades. En cap cas inferior a la retribució mínima del contracte per la formació en alternança ni al SMI en proporció al temps de treball efectiu.
 
Hores “extra” i complementàries No es poden realitzar hores extraordinàries ni complementàries excepte per causa de força major. Tampoc es podran realitzar treballs nocturns ni treballs a torns (excepte excepcions art. 11.2.k) No es poden realitzar hores extraordinàries excepte per causa de força major.
Altres - Els centres de formació han d’elaborar els plans formatius individuals amb el contingut de la formació, el calendari i les activitats i els requisits de tutoria pel compliment dels seus objectius.
- Tant l’empresa com el centre de formació han de designar un tutor i garantir la coordinació d’ambdós, aquests amb la formació o experiència adequades.
- No es podrà contractar a la mateixa o diferent empresa per temps superior als màxims establerts ni en formació a la mateixa empresa pel mateix lloc de treball per temps superior als màxims previstos, tot i que es tracti d’una titulació o certificat diferent.
- L’empresa ha d’elaborar el pla formatiu individual amb el contingut de la pràctica professional i assignar tutor que compti amb la formació o experiència adequats.

 

Contracte de Formació en Alternança

Destaquen les següents novetats:

  • Varia el temps de treball efectiu compatible amb el temps dedicat a les activitats formatives al centre de formació.
  Abans de Reforma 2021 Abans de Reforma 2021 Després de Reforma 2021 Després de Reforma 2021
  Treball Efectiu Formació Treball Efectiu Formació
1r any 75% 25% 65% 35%
2n any 85% 15% 85% 15%
3r any 85% 15% --- ---
 

 

  • S’elimina el límit d’edat establert anteriorment en 25 anys. Aquesta nova modalitat no estableix límit d’edat excepte en contractes per certificats de professionalitat de nivell 1 i 2 i programes públics o privats de formació en alternança d’ocupació-formació, que formen part del Catàleg d’especialitats formatives del Sistema Nacional d’Ocupació, que només podran ser formalitzats amb menors de 30 anys.
  • Mentre abans es podia establir període de prova, ara ja no és possible.
  • Varia la possible durada del contracte canviant la durada mínima d’un any (6 mesos si ho establia el conveni) i màxima de 3 anys, per passar a una mínima de 3 mesos amb un màxim de 2 anys.
  • Es permet la contractació a temps parcial (abans no) i excepcionalment la realització de treballs nocturns o a torns si les activitats formatives no es poden desenvolupar en altres períodes.
  • A més, es modifiquen les normes de cotització per aquest tipus de contractes.

 

Contracte per l’Obtenció de la Pràctica Professional

Destaquen les següents novetats:

  • No podran tenir una durada superior a un any, mentre abans la durada màxima estava establerta en 2 anys.
  • Es redueix el marge de temps disponible per a poder realitzar aquest tipus de contractes. Amb anterioritat a la reforma es disposava dels 5 anys següents a la finalització dels estudis; ara es queda en 3 anys. Per a persones amb discapacitat aquest límit es redueix de 7 a 5 anys.
  • Amb aquests nous contractes el període de prova es generalitza en un mes per a tots els treballadors, excepte allò disposat en conveni col·lectiu; mentre fins a la reforma hi havia la possibilitat d’ampliar-se a 2 mesos pels contractes en pràctiques celebrats amb treballadors que tinguessin un títol de grau superior o de certificat de professionalitat de nivell 3.
  • Fins ara es permetia reduir la retribució fins a un 60% el primer any i un 75% el segon any del salari fixat en conveni per un treballador que desenvolupés el mateix o equivalent lloc de treball; la reforma elimina aquesta possibilitat de reducció i la fixa en l’establerta al conveni col·lectiu per aquests contractes o grup professional i nivell retributiu corresponent a les funcions desenvolupades (sense que pugui ser inferior a la retribució mínima del contracte per la formació en alternança ni al SMI en proporció al temps de treball efectiu).

© Tax 2023 - Tots els drets reservats

{-- !! FnxSocial::whatsappchat('608 741 883') !! --}