La reforma laboral 2021 estableix variacions a la Llei d’Infraccions i Sancions de l’Ordre Oficial (LISOS).

 

Quins tipus d’infraccions existeixen?
Infraccions lleus: que l’empresa no informi els seus treballadors a temps parcial amb contractes formatius i a fixes-discontinus en cas que es produeixi una vacant.

Infraccions greus: es modifiquen les infraccions per la utilització de contractes temporals en frau de llei i la contractació de treballadors quan l’empresa estigui en ERTO per reducció de jornada o suspensió del contracte per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció o derivades de força major, dels contemplats a l’article 47.7. d) de l’Estatut dels Treballadors. En ambdós casos es considerarà una infracció per cada persona treballadors involucrada.

Infraccions molt greus: el procedir a l’acomiadament col·lectiu de treballadors o a l’ampliació de mesures de suspensió de contractes o reducció de jornada per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció o derivades de força major o del Mecanisme RED en qualsevol de les seves modalitats, sense acudir als procediments establerts als articles 51, 47 i 47 bis de l’Estatut dels Treballadors. S’afegeix també com a infracció molt greu que l’empresa internalitzi la realització d’una activitat durant una situació d’ERTO, en els termes de l’article 47.7. d) de l’Estatut dels Treballadors.

 

Quines són les variacions que s’inclouen a la LISOS?

  • Contractes d’Empreses de Treball Temporal – ETT – amb empreses usuàries i viceversa. Es modifiquen les infraccions en relació a contractacions sense seguir el procediment establert a la Llei 14/1994, d’1 de juny, per la qual es regulen les empreses de treball temporal, per tal que es consideri una infracció per cada persona treballadors involucrada.
  • Contractes d’Empreses de Treball Temporal – ETT- amb empreses usuàries establertes en estats membres de la Unió Europea o signataris de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu i viceversa. Es modifiquen els articles 19.bis 1 i 19 ter.2 perquè les infraccions en la contractació per no seguir el procediment de la Llei 14/1994 es considerin per cada persona treballadora afectada.

 

Quines sancions es modifiquen?

Les infraccions greus se sancionaran amb la següent multa: en el seu grau mínim, de 1.000 a 2.000 euros; en el seu grau mitjà, de 2.001 a 5.000 euros i, en el seu grau màxim, de 5.001 a 10.000 euros.

La modificació incrementa per aquests supòsits la sanció aplicable per infraccions greus en matèria de relacions laborals i ocupació i empreses de treball temporal i empreses usuàries, entre d’altres, ja que com disposa l’article 40.1.b, les multes per aquestes infraccions seran:

  • Grau mínim, de 751 a 1.500 euros
  • Grau mitjà de 1.501 a 3.750 euros
  • Grau màxim de 3.751 a 7.500 euros

Aquesta reforma, per tant, no només amplia les causes per les quals es pot sancionar a una empresa, també afegeix supòsits en els quals s’aplicarà una infracció per cada treballador involucrat i, alhora, endureix la sanció a la qual s’haurien d’enfrontar, arribant en els supòsits més greus a 10.000 euros per persona treballadora en situació irregular.

© Tax 2023 - Tots els drets reservats

{-- !! FnxSocial::whatsappchat('608 741 883') !! --}