En compliment del mandat del Consell Territorial de Serveis Socials i del Sistema per a l’Autonomia i Atenció a la Dependència, del 4 de març del 2015, es va constituir un grup de treball per a mantenir el compromís de seguir avançant en el procés d’acreditació dels següents professionals: cuidador/a, gerocultor/a, auxiliar d’ajuda a domicili i assistent personal, i fixar un termini per a aconseguir la qualificació professional del total de professionals.  

 

Quina és l’obligació de les empreses sociosanitàries respecte als seus recursos humans?

La Resolució de 3 de novembre del 2015, de la Secretaria de l’Estat de Serveis Socials i Igualtat, per la qual es publica l’Acord del Consell Territorial de Serveis Socials i del Sistema per a l’Autonomia i Atenció a la Dependència, estableix l’obligació que, almenys el personal que es relaciona a continuació, compti amb la titulació o certificat de professionalitat que s’especifica:

  • Els directors i les directores dels centres hauran de comptar amb titulació universitària i haver realitzat formació complementària en dependència, discapacitat, geriatria, gerontologia, direcció de centres residencials, o altres àrees de coneixement relacionades amb l’àmbit d’atenció a la dependència, excepte en els llocs ja ocupats, on el director o directora tindrà com a mínim tres anys d’experiència en el sector i comptarà amb la formació complementària anteriorment esmentada.
  • Els cuidadors, les cuidadores, els gerocultors i gerocultores que prestin els seus serveis en centres o institucions socials hauran d’acreditar la qualificació professional d’Atenció Sociosanitària a Persones Dependents en Institucions Socials, establerta pel Reial Decret 1368/2007, de 19 d’octubre, segons es determini a la normativa que la desenvolupi. A aquest efecte, es consideraran els següents títols i certificats.
    • El títol de tècnic en cures auxiliars d’infermeria establert pel Reial Decret 546/1995, de 7 d’abril, o els títols equivalents que estableix el Reial Decret 777/1998, de 30 d’abril, o el títol de tècnic en atenció a persones en situació de dependència, regulat pel Reial Decret 1593/2011, de 4 de novembre, o el títol equivalent de tècnic d’atenció sociosanitària, establert pel Reial Decret 496/2003, de 2 de maig, o si s’escau, qualsevol altre títol o certificat que es publiqui amb els mateixos efectes professionals.
    • El certificat de professionalitat d’atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials, regulat pel Reial Decret 1379/2008, d’1 d’agost.

No obstant això, les persones que tinguin una edat igual o superior a 55 anys a 31 de desembre del 2015, que estiguin desenvolupant les seves funcions en les categories professionals de cuidador/gerocultor i d’auxiliars d’ajuda a domicili i acreditin una experiència d’almenys tres anys, amb un mínim de 2.000 hores treballades en aquestes categories professionals en els últims 10 anys, quedaran habilitades de manera excepcional a la categoria que correspongui, en l’àmbit de la seva comunitat autònoma. Aquestes habilitacions seran expedides per les administracions competents en serveis socials i dependència, que desenvoluparan el procediment per concedir-les.

 

Quin termini tenim per complir amb la Resolució?

El termini màxim, que es fixa en aquesta Resolució, concedit per tal que tots els professionals del sector sociosanitari s’actualitzin i compleixin amb aquesta nova normativa, finalitza el 31 de desembre del 2017, i en tot cas, quan finalitzin els processos d’acreditació de l’experiència laboral que s’hagin iniciat en aquesta data.

© Tax 2019 - Tots els drets reservats

Tax
En què podem ajudar-te?