El passat 9 de juliol de 2018 es va publicar en el Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE) les modificacions sobre el desplaçament de treballadors efectuat en el marc d’una prestació de serveis a l’estranger (Directiva 2018/957).

Les principals modificacions  a destacar són:

  • Equiparació salarial de treballadors. Tant respecte al sou a cobrar quan s’està desplaçat com a rebre els mateixos complements o reemborsaments ─en concepte de despeses de viatge, allotjament i manutenció per estada d’un treballador fora del seu domicili per motius professionals─ que els aplicables als treballadors locals en aquest estat membre.
  • Desplaçaments màxim per a 12 mesos, amb possibilitat de pròrroga justificada fins a 18 mesos. Obligació dels països d’acollida de vetllar perquè als treballadors desplaçats se’ls garanteixin una sèrie de condicions de treball que s’apliquen obligatòriament als treballadors de l’estat membre.
  • Protegir els treballadors durant el desplaçament en relació a la lliure prestació de serveis establint disposicions obligatòries sobre les condicions de treball i la protecció de la salut i la seguretat dels treballadors que s’ha de respectar.
  • Els estats membres tenen l’obligació de publicar la informació sobre les condicions de treball en la web nacional oficina única: els elements constitutius de la remuneració que siguin obligatoris, així com el conjunt addicional de condicions de treball aplicables als desplaçaments de durada superiors als 12 o 18 mesos. Cada estat membre ha de garantir  que la informació que hi ha a la web és correcta i que s’actualitza periòdicament.
  • Es reforça la lluita contra el frau relacionat amb el desplaçament de treballadors.
  • Els estats membres han de vetllar perquè les empreses garanteixin als treballadors desplaçats al seu territori, sobre la base d’igualtat de tracte, les condicions de treball en l’estat membre on s’efectuïn els treballs en matèries com: remuneració, períodes mínims de descans, duració de les vacances, mesures de salut, seguretat i higiene en el treball, igualtat de tracte entre homes i dones, mesures de protecció de dones embarassades o que hagin donat a llum, condicions d’allotjament que proporciona l’empresari, etc.
  • De moment, aquests canvis no s’aplicaran en el transport internacional per carretera.

L’entrada en vigor és: Amb caràcter general als 20 dies de la publicació en el DOUE (29/07/2018). No obstant això, els estats membres publicaran, abans del 30-07-2020, les disposicions legals, reglamentàries i administratives necessàries per donar compliment al que s’ha establert en la present Directiva.  Per tant, començaran a aplicar aquestes mesures a partir del 30/07/2020. Fins a la data, es continuarà aplicant la Directiva 96/71/CE.

Aquests canvis suposaran en relació amb la situació actual: un increment de sous als treballadors, en la majoria dels casos, durant el temps que dura el desplaçament, reducció del temps de desplaçament per tal que el treballador es pugui acollir a la legislació laboral del  país de destí i un control molt  estricte per evitar fraus quan es produeixi aquesta situació.

© Tax 2019 - Tots els drets reservats

Tax
En què podem ajudar-te?