El Consell de Ministres ha aprovat avui dimarts la pròrroga dels ERTEs a partir del 30 de setembre i altres mesures a tenir en compte que resumim a continuació. 

Què passa amb totes les empreses que tenen ara un ERTO de força major per les primeres mesures contra la pandèmia?
Aquests ERTO queden tots prorrogats automàticament fins el 31 de gener proper i els treballadors mantenen les seves prestacions. Ara bé, s’estableixen noves exoneracions empresarials que només beneficiaran una part d’aquestes empreses. Concretament, segons la definició inclosa en aquest acord “aquelles especialment afectades per la pandèmia”. Aquestes es defineixen per tenir una elevada taxa de cobertura per ERTO i una reduïda taxa de recuperació d’activitat i desenvolupen una activitat que es classifiqui en algun dels codis de la Classificació Nacional d’Activitats Econòmiques (CNAE-09) recollits a l’acord.

També es podran incloure en aquest apartat les empreses especialment afectades i que rebran majors exoneracions aquelles “l’activitat econòmica de la qual depengui majoritàriament de les empreses els CNAE de les quals es recullen a la norma o formin part de la seva cadena de valor”.

Per aquests dos grups d’empreses (les que pertanyen directament als sectors protegits o les que formen part, de manera acreditada, de la cadena de valor de les companyies d’aquests sectors protegits), les exoneracions seran del 85% per les empreses amb menys de 50 treballadors i del 75% per les que tenen 50 treballadors o més, tan pels treballadors suspesos com pels que es reincorporin als seus llocs de treball.

Així mateix, s’aplicaran aquestes mateixes exempcions de quotes empresarials en cas que les empreses dels sectors protegits o de la cadena de valor iniciïn un ERTO per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció després de la finalització d’un ERTO de força major.

Com pot provar una empresa que forma part de la cadena de valor d’una altra que pertany a un sector protegit?
Aquestes empreses hauran de presentar davant l’autoritat laboral corresponent entre el 5 i el 19 d’octubre la sol·licitud de declaració com a empreses dependents o integrants de la cadena de valor d’una altra empresa. I s’entendrà que són integrants de la cadena de valor les empreses la facturació de les quals durant el 2019 s’hagi generat, al menys, en un 50% en operacions realitzades de manera directa amb “empreses especialment afectades per la pandèmia”, així com aquelles companyies l’activitat real de les quals depengui indirectament d’elles.

Nou ERTO: l’ERTO per impediment o limitació d’activitat
És un nou ERTO que apareix ara. Es tracta d’un ERTO al qual es pot acollir l’empresa o organització de qualsevol sector d’activitat que es trobin en aquestes situacions:
Quan s’impedeixi l’activitat per mesures de confinament o obligació de tancament per contenir els contagis. Es podran acollir a aquest ERTO, per exemple, aquells negocis que estiguin ubicats en un barri o localitat on es decreti el confinament durant un període determinat. Una vegada finalitzin aquestes mesures, l’ERTO finalitzarà.
Exoneracions en les quotes a la Seguretat Social:
o Empreses de MENYS de 50 treballadors: 100% de bonificació en les quotes a la Seguretat Social.
o Empreses de MÉS de 50 treballadors: 90% de bonificació en les quotes a la Seguretat Social.
Quan es limiti el desenvolupament normalitzat de l’activitat per les autoritats espanyoles a PARTIR DE L’1 DE SETEMBRE (per tant amb caràcter retroactiu). Es podrà acollir a aquest ERTO qualsevol activitat, en particular hostaleria, restauració i comerç.
Exoneracions en les quotes a la Seguretat Social (només pels treballadors afectats):
o Empreses de MENYS DE 50 treballadors:
 Octubre: 100% de bonificació en les quotes a la Seguretat Social.
 Novembre: 90% de bonificació
 Desembre: 70% de bonificació
 Gener: 60% de bonificació
o Empreses d’IGUAL o MÉS de 50 treballadors:
 Octubre: 90% de bonificació a les quotes a la Seguretat Social.
 Novembre: 80% de bonificació
 Desembre: 60% de bonificació
 Gener: 50% de bonificació

Prestacions al 70% de la base reguladora
La quantia de les prestacions dels ERTO pels treballadors afectats es mantindrà igual, en el 70% de la base reguladora fins a final de gener.

Els treballadors no gastaran l’atur
Des del 15 de març al 30 de setembre no computaran les prestacions rebudes. A partir de l’1 d’octubre, s’elimina aquest comptador a zero si bé totes les persones afectades per ERTOS que perdin la seva feina abans del 31/12/2021 per la finalització de contracte de durada determinada, acomiadament individual o col·lectiu per causes ETOP, o acomiadament per qualsevol causa declarada improcedent, tampoc veuran descomptades les prestacions que hagin consumit per estar en un ERTO, entre l’1 d’octubre i el 31 de gener del 2021.

Prestació extraordinària per a fixes discontinus
Es reconeix als treballadors amb contracte fixe discontinu i als que realitzin feines fixes i periòdiques que hagin estat afectats per un expedient de regulació temporal de treball quan deixin d’estar afectats per l’ERTO. A aquests se’ls abonarà per períodes mensuals amb igual quantia que la prestació per atur que hauria percebut durant l’ERTO o la quantia mínima de la prestació contributiva. Aquesta prestació s’allargarà fins el 31 de gener del 2021.

© Tax 2022 - Tots els drets reservats

{-- !! FnxSocial::whatsappchat('608 741 883') !! --}