Aquest acord comprèn la pròrroga fins al 31 de gener de 2021 de l'actual prestació extraordinària per cessament d'activitat, que serà compatible amb l'activitat i estarà també dirigida a treballadors autònoms de temporada, així com la creació d'una nova prestació extraordinària per suspensió de l'activitat.
 

Nova prestació extraordinària per a aquells que pateixin el tancament del negoci a conseqüència d'una decisió de les autoritats sanitàries
La nova prestació extraordinària per suspensió de l'activitat està dirigida a aquells treballadors autònoms que hagin hagut de suspendre temporalment la seva activitat a conseqüència d'una resolució de les autoritats administratives competents per a la contenció de la pandèmia del Covid19.

Els requisits que han de reunir els treballadors autònoms per a sol·licitar aquesta nova prestació són els següents:

  • Estar afiliat i en alta en el Règim Especial de la seguretat Social dels Treballadors per Compte propi o Autònoms (RETA) o, en el seu cas, en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors de la Mar, almenys 30 dies naturals abans de la data de la resolució.
  • Estar al corrent de pagament de les quotes.

L'import de la prestació extraordinària per suspensió de l'activitat serà del 50% de la base mínima de cotització, quantitat que s'incrementarà un 20% si el treballador autònom és membre d'una família nombrosa.

Així mateix, l'autònom quedarà exonerat de pagar les quotes a la Seguretat Social, però aquest període li comptarà com a període cotitzat. L'exoneració de quotes s'estendrà fins a l'últim dia del mes següent al qual s'aixequi aquesta mesura.


Es prorroga la prestació extraordinària per cessament d'activitat
La prestació extraordinària per cessament d'activitat es prorrogarà fins al pròxim 31 de gener de 2021, sent compatible amb l'activitat, sempre que, durant l'últim trimestre de 2020, es compleixin els següents requisits:

  • Acreditar una reducció en la facturació durant el quart trimestre de 2020 d'almenys el 75% en relació amb el mateix període de 2019.
  • No superar uns rendiments nets de 5.818,5 euros (1,75 vegades l'SMI) en el període octubre – desembre d'enguany.

Els qui compleixin amb aquests requisits podran continuar gaudint de l'actual prestació extraordinària per cessament d'activitat per a treballadors autònoms o sol·licitar-la.

Així mateix, també la podran sol·licitar aquells treballadors autònoms en situació de pluriactivitat, sempre que els ingressos procedents de la seva activitat com a autònoms, no superin 2,5 vegades l'SMI (2.320 euros mensuals). De la mateixa manera, també podran accedir a ella els autònoms que es beneficiïn de la Tarifa Plana i que tinguin cotitzat menys d'un any (abans no podien).

Amb aquesta nova pròrroga, els autònoms cobraran el 50% de la seva base de cotització (abans cobraven el 70%) i inclou l'exoneració de les quotes.

Una vegada sol·licitada, la prestació començarà a reportar-se amb efectes d'1 d'octubre de 2020 i tindran una durada màxima de 4 mesos, sempre que la sol·licitud es presenti dins dels primers quinze dies naturals d'octubre. En cas contrari els efectes queden fixats en el primer dia del mes següent al de la presentació de la sol·licitud.

Els treballadors autònoms que, per no complir els requisits, no puguin accedir a aquesta prestació, podran sol·licitar una ajuda per baixos ingressos sempre que els seus ingressos en l'últim trimestre de 2019 no superin l'SMI. La quantia de la prestació serà del 50% de la base mínima de cotització i igualment estarà exonerat d'abonar les quotes i li computarà com cotitzat.
 

Pròrroga de la prestació per cessament d'activitat per a autònoms de temporada
Els treballadors autònoms de temporada podran continuar gaudint de la prestació extraordinària per cessament d'activitat, sempre que compleixin els següents requisits:

  • Hagin cotitzat un mínim de quatre mesos entre els mesos de juny i desembre de 2018 i 2019.
  • No superin els 23.275 euros d'ingressos durant 2020.
  • No hagin desenvolupat activitat ni hagin estat donats d'alta o assimilat a l'alta de l'1 de març al 31 de maig de 2020.

Amb aquesta prestació, els autònoms de temporada cobraran el 70% de la seva base de cotització i tindran exoneració de quotes.

 

Per tal d’ampliar informació i obtenir assessorament, no dubtis a posar-te en contacte amb TAX Economistes i Advocats.

© Tax 2022 - Tots els drets reservats

{-- !! FnxSocial::whatsappchat('608 741 883') !! --}