Amb efectes des de l’1 d’agost del 2018 s’amplia en 12 mesos l’aplicació de la “tarifa plana” de 50 euros per a autònoms que desenvolupin la seva activitat en un municipi amb menys de 5.000 habitants. La tarifa plana dura 12 mesos. 

 

En l’actualitat, les noves altes al RETA estan bonificades, de manera que els treballadors per compte propi o autònoms que causin alta inicial o que no haguessin estat en situació d’alta en els 2 anys immediatament anteriors, a comptar des de la data d’efectes de l’alta al RETA (3 anys quan s’hagués gaudit d’aquests beneficis en el seu anterior període d’alta en el citat règim especial), tenen dret a: 

  • 12 primers mesos a una quota reduïda inicial de 50 euros mensuals, en el cas que optin per cotitzar per la base mínima que els correspongui.
  • O en els 12 primers mesos a una reducció del 80% de la quota per contingències comunes, si s’opta per una base de cotització superior a la mínima que els correspongui. 
  • 6 mesos de reducció de la quota del 50% (del mes 13è al 18è);
  • 3 mesos de reducció de la quota del 30% (del mes 19è al 21è);
  • 3 mesos de bonificació de la quota del 30% (del mes 22è al 24è);
  • Col·lectiu d’autònoms homes menors de 30 anys i dones menors de 35 anys, bonificació addicional del 30% sobre la quota per contingències comunes, durant 12 mesos més. 
  • Persones amb discapacitat, víctimes de violència de gènere i víctimes del terrorisme, després de la quota reduïda inicial (12 primers mesos) podran aplicar bonificació sobre la quota per contingències comunes del 50% del resultat d’aplicar a la base mínima de cotització que correspongui el tipus mínim de cotització vigent en cada moment, inclosa la incapacitat temporal, per un període màxim de fins a 48 mesos, fins a contemplar un període màxim de 5 anys des de la data d’efectes de l’alta. 

 

La NOVETAT introduïda per la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat 2018 suposa, per a tots els casos, l’ampliació en 12 mesos de l’aplicació de la “tarifa plana” de 50 euros quan el treballador per compte propi desenvolupi la seva activitat en un municipi en el qual al padró municipal actualitzat a l’inici de l’activitat hi constin menys de 5.000 habitants

 

Ara bé, per tal de beneficiar-se d’aquest període addicional de 12 mesos de “tarifa plana”, s’han d’acreditar els següents REQUISITS

1.    Estar empadronat en un municipi de menys de 5.000 habitants, a la data de l’alta al RETA: 
2.    Estar donat d’alta en el cens d’obligats tributaris de l’AEAT o de les hisendes forals
3.    Mantenir l’alta en l’activitat autònoma en el municipi en els 2 anys següents a l’alta al RETA i mantenir-se empadronat en el mateix municipi en els 4 anys següents a aquesta alta. 

 

Hem de tenir en compte dues notes: 

  • Primera, que en aquests casos no seran d’aplicació les reduccions i bonificacions pels mesos 13è a 24è contemplades per a cada supòsit. 
  • Segona, que en cas de no complir els requisits que s’acaben d’indicar, el treballador per compte propi o autònom haurà de reintegrar la totalitat de les quantitats deixades d’ingressar per l’aplicació de l’incentiu, a partir del dia primer del mes següent en què quedi acreditat aquest compliment. 

 

T’ajudem
Tens dubtes? No saps si optar a l’ampliació de la Tarifa Plana? No ho dubtis i contacta amb nosaltres, tens un gran equip a la teva disposició. 

© Tax 2022 - Tots els drets reservats

{-- !! FnxSocial::whatsappchat('608 741 883') !! --}