El Reial decret llei 6/2019, d’1 de març, de mesures urgents per la garantia de la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes a la feina i l’ocupació en relació amb els plans d’igualtat, estableix: 

 • L’obligació d’elaborar plans d’igualtat per a empreses de més de 50 treballadors.
 • Per a l’aprovació del pla d’igualtat de les empreses disposaran de: 
  • Empreses de més de 150 treballadors/es i fins a 250 treballadors/es: 1 any per a l’aprovació d’aquests plans.
  • Empreses de més de 100 i fins a 150 treballadors/es: 2 anys
  • Empreses de 50 a 100 treballadors: 3 anys
 • Es crearà un registre dels plans d’igualtat, i les empreses estaran obligades a inscriure’ls en el registre esmentat. 
 • Reglamentàriament, es desenvoluparà el diagnòstic, els continguts, les matèries, les auditories laborals; així com el registre de plans d’igualtat, en allò relatiu a la seva constitució, característiques i condicions per a la inscripció i l’accés. 
 • Es regulen les matèries que hauran de contenir els plans d’igualtat: procés de selecció i contractació, classificació professional, formació, promoció professional, condicions de treball (inclosa l’auditoria salarial entre homes i dones), l’exercici corresponsable dels drets de la vida personal, familiar i laboral, infrarepresentació femenina, retribucions i prevenció de l’assetjament sexual per raó de sexe. 

© Tax 2021 - Tots els drets reservats

{-- !! FnxSocial::whatsappchat('608 741 883') !! --}