Tal com determina l’ordre ESS/1169/2017, de 28 de novembre, per la qual s’estableixen les instruccions necessàries per la participació de les persones treballadores a les eleccions del Parlament de Catalunya el dia 21 de desembre del 2017.

 

Permisos per als treballadors votants

  • Si l’horari de treball no coincideix amb el d’obertura de les meses electorals onomés coincideix per menys de dues hores: no tenen dret a permís retribuït.
  • Si l’horari de treball coincideix entre dues o menys de quatre hores amb el de l’obertura de les meses electorals: tenen dret a un permís retribuït de dues hores.
  • Si l’horari de treball coincideix quatre hores o més amb el de l’obertura de les meses electorals: tenen dret a un permís retribuït de quatre hores.
  • S’ha de reduir proporcionalment la durada del permís a les persones treballadores que el dia de la votació facin una jornada inferior a l’habitual.

La determinació en tots els casos del moment d’utilització de les hores concedides per la votació, que ha de coincidir amb l’horari establert pel col·legi electoral, és potestat de l’empresa.

 

Permisos per als treballadors/es membres de les meses electorals

  • Si no gaudeixen de descans setmanal el dia 21 de desembre i acrediten la condició de membres de la mesa electoral o d’interventors, tenen permís retribuït durant tota la jornada laboral i cinc hores el dia immediatament posterior.
  • Si gaudeixen de descans setmanal el dia 21 de desembre tenen permís retribuït les cinc hores el dia immediatament posterior.

 

Permisos dels apoderats que el dia de les eleccions sigui coincident amb la seva jornada laboral

Les empreses han de concedir un permís retribuït durant la jornada completa del dijous 21 de desembre de 2017 i de caràcter no recuperable a les persones treballadores que acreditin la condició d’apoderats

 

Canvis de torn

Si el treballador membre de la mesa electoral, interventor o apoderat hagués de treballar al torn de nit a la data immediatament anterior a la jornada electoral, l’empresa, a petició de l’interessat, li haurà de canviar el torn per tal que pugui descansar la nit anterior a les eleccions.

 

Permís per formular la sol·licitud de certificació per exercir el vot per correu

Es concedirà un permís, retribuït i de caràcter no recuperable, de com a màxim quatre hores lliures dins de la jornada laboral que els correspongui, a totes les persones treballadores que realitzin funcions lluny del seu domicili habitual o en altres condicions de les quals es derivin dificultats per exercir el dret de sufragi el dia 21 de desembre del 2017, perquè puguin formular personalment la sol·licitud de certificació necessària per poder emetre el seu vot per correu.

 

El treballador ha de recuperar aquest permís?

L’anomenat permís té caràcter de no recuperable i es retribueix amb el salari que correspondria a la persona treballadora si hagués prestat els seus serveis normalment.

A efectes de l’abonament del salari del temps utilitzat per a votar, les empreses tenen dret a sol·licitar a les seves persones treballadores l’exhibició del justificant acreditatiu d’haver votat expedit per la mesa electoral corresponent.

 

Càlcul del salari de les persones treballadores amb dret al permís

Si el salari a percebre per les persones treballadores amb dret al permís retribuït i no recuperable està constituït en part per una prima o incentiu, la part esmentada s’ha de calcular d’acord amb la mitjana percebuda per les persones treballadores per l’esmentat concepte en els sis mesos treballats anteriorment.

© Tax 2019 - Tots els drets reservats

Tax
En què podem ajudar-te?