REGISTRE SALARIAL

Totes les empreses tenen 6 mesos a partir d'avui dimecres 14 d'octubre per a adaptar el registre salarial. Fins ara aquest registre salarial ja era obligatori però ara la llei específica que hauran de recollir desglossades per sexe, "la mitjana aritmètica i la mitjana del realment percebut per cadascun d'aquests conceptes en cada grup professional, categoria professional, nivell, lloc o qualsevol altre sistema de classificació aplicable". També serà obligatori detallar els components de la retribució. 

 

PLANS D'IGUALTAT

Si tens més de 50 empleats, tens l'obligació de realitzar i registrar aquests plans, així com a fer auditories retributives. El text fixa el procés de negociació d'aquest pla, particularment en aquelles empreses que no tenen representants legals. En aquest cas, les empreses tindran tres mesos des que aconsegueixen aquest llindar per a iniciar la negociació. El text legal determina que la normativa entrarà en vigor als tres mesos des de la seva publicació al BOE, la qual cosa dona un altre mig any per a l'adaptació. Les empreses que elaborin un pla d'igualtat hauran de realitzar també auditories d'igualtat, així com descriure les mesures concretes que es vagin a abordar, amb un calendari i un òrgan de seguiment. El decret publicat al BOE inclou, a més, documentació estadística de cara al registre dels plans d'igualtat. 

 

El Reial decret llei 6/2019, aprovat l'1 de març de 2019, va establir la igualtat de remuneració per raó de sexe. Significa una obligació per a l'empresari consistent a abonar la mateixa retribució per la prestació d'un treball d'igual valor, sense que pugui produir-se discriminació per raó de sexe. I Inspecció de Treball ja s’ha posat a treballar realitzant les primeres inspeccions a empreses.

Així, un treball tindrà igual valor que un altre quan la naturalesa de les funcions o tasques efectivament encomanades, les condicions educatives, professionals o de formació exigides per al seu exercici, els factors estrictament relacionats amb el seu acompliment i les condicions laborals en què aquestes activitats es duen a terme siguin equivalents.

Per a aconseguir aquest objectiu, la legislació ha establert l'obligació de registre salarial per raó de sexe.

Així doncs, l'empresari està obligat a portar un registre amb els valors mitjans dels salaris, els complements salarials i les percepcions extrasalarials de la seva plantilla, desagregats per sexe i distribuïts per grups professionals, categories professionals o llocs de treball iguals o d'igual valor.

Les persones treballadores tenen dret a accedir, ja sigui a través de la representació legal de les persones treballadores, o en defecte d'això, a través d'elles mateixes, a l'esmentat registre salarial.

Perquè la taula sigui comprensible i reflecteixi correctament les dades, ha de concretar-se el nombre total de persones treballadores, la distribució d'aquest número per grups i la disgregació que correspon per sexes.

 

Subjectes obligats a dur a terme el registre dels salaris

  • Totes les empreses, independentment del nombre de persones treballadores que presten serveis en aquestes.
  • A més, en empreses que comptin amb una plantilla superior a 50 persones treballadores, quan la mitjana de les retribucions del personal d'un sexe sigui superior als de l'altre en un 25% (prenent el conjunt de la massa salarial o la mitjana de les percepcions satisfetes) l'empresari haurà d'incloure en el Registre Salarial una justificació de que aquesta diferència respon a motius no relacionats amb el sexe de les persones treballadores.

 

Sancions per no disposar del Registre Salarial

Es considera infracció greu: “no complir les obligacions que en matèria de plans i mesures d'igualtat estableixen la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, l'Estatut dels Treballadors o el conveni col·lectiu que sigui aplicable”.

L'obligació de disposar d'un Registre Salarial apareix regulada en l'Estatut dels Treballadors. Així, l'incompliment que suposa el fet de no formalitzar un registre de salari desagregat per sexe suposaria una infracció de caràcter greu, podent implicar una sanció d'entre 626 euros i 6.250 euros.

 

© Tax 2022 - Tots els drets reservats

{-- !! FnxSocial::whatsappchat('608 741 883') !! --}