MESURES FISCALS VIGENTS ACTUALMENT


1-Es permet la concessió d'ajornaments de qualsevol autoliquidació/declaració que el seu termini de presentació es trobi entre el passat 13 de març i el 30 de maig (IVA, pagaments a compte i IRPF). 


• Les condicions d'aquests ajornaments seran de fins a 6 mesos i amb la particularitat que els primers tres mesos no es reportessin interessos.
• NO podran acollir-se les societats que superin els 6.010.121,04 euros com a volum d'operacions l'any 2019.


2- Queden suspesos els terminis de procediments tributaris (inspecció, gestió i recaptació) corresponents tant a l'Agència Tributària Estatal com a les Agències Tributàries de les Comunitats des de la data d'aprovació del Reial decret, 14 de març, fins a la finalització del termini del mateix i els seus possibles prorrogues. 
a.És a dir, tots els terminis es van suspendre el passat 14 de març.
b.A partir del dia que es determini com a data final d'efecte d'aquest reial decret, es reprendrien els terminis al moment que es trobaven prèviament a la suspensió. 
c. Això no vol dir que no puguem presentar virtualment escrits de resposta, sinó que l'Agència Tributària no emetrà respostes als procediments en aquestes dates. 
 
3- Se suspèn l'atenció presencial tant de l'Agència Tributària estatal com de les Agències Tributàries de les Comunitats. 
 

4- Se suspenen els terminis de prescripció i caducitat de procediments i impostos. 
 
5-Disponibilitat de crèdits ICO a entitats recollides en el CNAE turístic:  
a. En concret s'instrueix a l'ICO perquè amb caràcter immediat a l'entrada en vigor d'aquest reial decret llei realitzi les gestions necessàries amb les entitats financeres perquè la línia de finançament ampliat pugui estar a la disposició de les empreses en el termini màxim de deu dies.


MESURES LABORALS DEL REIAL DECRET LLEI D'AVUI DIMARTS 17 DE MARÇ (pendent aprovació en el BOE)

1. Moratòria d’1 mes en el pagament de les hipoteques per aquelles persones que hagin perdut el seu lloc de feina o hagin vist reduïts els seus ingressos per l’efecte del coronavirus.


2. S’aturen els desallotjaments.


3. Pels ERTE considerats de força major (activitats econòmiques de l’Annex I del BOE de 14 de març), s’estableix que els treballadors tindran dret a la prestació per desocupació encara que no compleixin els requisits establerts.


4. El temps durant el qual es percebi aquesta prestació d’atur a nivell contributiu, no computarà a efectes de consumir els períodes màxims de percepció establerts.


5. Les empreses que presentin ERTE per força major no hauran de pagar quotes a la Seguretat Social dels seus treballadors.


6. Els treballadors assalariats podran adaptar o reduir la seva jornada de treball un 100%.


7. S’estableix el teletreball com a mesura de flexibilitat principal quan les circumstàncies ho permetin. Amb l’objectiu de facilitar la modalitat de teletreball, s’estableix un document per realitzar l’autoavaluació en Prevenció de Riscos Laborals.


8. Pels AUTÒNOMS es proposa una flexibilització de l’accés a la prestació per tancament d’activitat compatible amb l’excepció del pagament de les quotes a la Seguretat Social.


9. Aquells AUTÒNOMS que vegin reduïts els seus ingressos poden rebre la prestació per tancament activitat.


10. S'estableix una línia d'avals de garanties públiques pel valor de 100.000 milions d'euros perquè les empreses tinguin tota la liquiditat que necessitin per mantenir-se operatives.


11. Es concreta que les clíniques veterinàries poden romandre obertes.


12.Es concreta definitivament que les perruqueries han de romandre tancades però poden oferir servei a domicili.


13. Suspensió de contractes i reducció de jornada per causa de força major. Suspensió de contracte i reducció de jornada amb causa directa en pèrdues d'activitat derivades de les mesures governamentals adoptades a conseqüència del Covid-19 (inclosa la declaració d'estat d'alarma) que impliquin SUSPENSIÓ o CANCEL·LACIÓ d'activitats, TANCAMENT TEMPORAL DE LOCALS, restriccions en el transport públic i en la mobilitat de les persones o mercaderies, FALTA DE SUBMINISTRAMENTS,  o bé situacions urgents degudes al contagi de la plantilla i mesures d'aïllament preventiu tindran la consideració de situació de FORÇA MAJOR.


14. Suspensió i reducció de jornada per causa productiva, organitzativa i tècnica. La empresa pot decidir la suspensió de contracte o reducció temporal per causes productives, tècniques i organitzatives relacionades amb el Covid-19. Per això haurà de seguir el procediment de la normativa reguladora d'aquests expedients
 

TAX Economistes i Advocats

 

© Tax 2022 - Tots els drets reservats

{-- !! FnxSocial::whatsappchat('608 741 883') !! --}