El Reial decret 504/2022, publicat al BOE 28/06/2022, modifica el Reglament General sobre inscripció d'empreses i afiliació, altes, baixes i variacions de dades de treballadors a la Seguretat Social (RD 84/1996) i el Reglament General sobre Cotització i Liquidació d'altres Drets de la Seguretat Social (RD 2064/1995), per a actualitzar la seva regulació respecte als treballadors per compte propi o autònoms i donar compliment al RD-llei 5/2022 que habilita al Govern per a efectuar les adaptacions reglamentàries que resultin precises. Aquest canvi té com a objecte facilitar l'establiment d'un nou sistema de cotització en funció dels rendiments obtinguts per la seva activitat.

Al mateix temps, es reforça el caràcter prioritari de la tramitació electrònica dels procediments d'alta, baixa i variació de dades de treballadors.

Aquest nou Reial decret entrarà en vigor el dia 2 de gener de 2023.

 

Principals modificacions:

En el Reglament General d'inscripció i afiliació (RD 84/1996):

- Sol·licituds d'alta i baixa. La comunicació de l'inici de la prestació de serveis o de l'activitat i la comunicació del cessament en aquestes, efectuades pels mitjans electrònics o en els models establerts a aquest efecte per la TGSS, implicarà la sol·licitud en regla de l'alta o de la baixa al règim de la Seguretat Social que correspongui.

- Dades de la sol·licitud d'alta dels treballadors per compte d'altre. Haurà de figurar el nivell de formació acadèmica, l'ocupació laboral i el centre de treball al qual figura adscrit el treballador per compte d'altre que la seva alta es sol·licita.

- Dades de la sol·licitud d'alta dels treballadors per compte propi

 • Les dades indicades en el paràgraf primer de l’art.30.2 a) relatius als treballadors per compte d'altre
 • Els referits a l'activitat econòmica, si fos diferent al domicili del treballador, així com a les següents dades:

1r Raó social i número d'identificació fiscal de les societats o comunitats de béns de les quals formin part els treballadors per compte propi inclosos en el règim especial

2n Acompliment del càrrec de conseller o administrador o prestació d'altres serveis per a la societat
3r 
Percentatge de participació en el capital social

4t Nom i cognoms i número del DNI o equivalent dels familiars amb els quals convisqui el treballador autònom

5è Número d'identificació fiscal del client del qual depenguin econòmicament els treballadors autònoms inclosos en aquest règim especial

6è Col·legi professional en el qual hagin de figurar incorporats els treballadors autònoms inclosos en aquest règim especial

7è Número d'identificació fiscal de l'empresa o empreses per a les quals es prestin les activitats complementàries privades

8è Nom i cognoms i número del DNI o equivalent del treballador autònom a l'activitat econòmica o professional en el qual treballin els familiars

9è Declaració dels rendiments econòmics nets que el treballador autònom prevegi obtenir durant l'any natural en el qual es produeixi l'alta per la seva activitat econòmica o professional, excepte en el cas dels membres d'instituts de vida consagrada de l'Església Catòlica i dels treballadors per compte propi inclosos en els grups segon i tercer de Treballadors de la Mar.

A aquest efecte, la determinació de tals rendiments s'efectuarà mitjançant ordre del Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions.

10è Qualsevol altra dada que suposi una peculiaritat en matèria de cotització i acció protectora respecte al treballador per compte propi.

- Règim transitori. Comunicació de dades per part de treballadors per compte propi o autònoms que ja figurin en alta en algun règim de la Seguretat Social.

Els treballadors que el 2 de gener de 2023 figurin en alta al RETA o al REMAR com a treballadors per compte propi inclosos en el grup primer de cotització, hauran de comunicar-los per mitjans electrònics a la TGSS, en un termini que finalitzarà el 31 d'octubre de 2023.

Signatura de les sol·licituds d'alta i de baixa dels treballadors. Els sol·licitants podran signar a través de qualsevol mitjà que permeti acreditar l'autenticitat de la seva voluntat i consentiment.


Peculiaritats al RETA. Afiliació, altes i baixes:

L'afiliació, altes, baixes i variacions de dades dels treballadors compresos en el camp d'aplicació del RETA s'efectuaran per mitjans electrònics.

Les sol·licituds d'alta i de baixa i les comunicacions de variació de dades hauran d'acompanyar-se, a través de mitjans electrònics, dels documents i mitjans de prova determinants de la seva procedència. Com a novetat, la Tresoreria General de la Seguretat Social podrà requerir l'aportació de documents que acreditin la participació del treballador autònom en societats o comunitats de béns o la seva incorporació en col·legis professionals.

Cobertures obligatòries del RETA

 • La protecció de la IT derivada de contingències comunes
 • La protecció de la IT per contingències d'accidents de treball i malalties professionals
 • La protecció del cessament d'activitat

Haurà de formalitzar-se, de manera conjunta, amb una mútua col·laboradora amb la Seguretat Social, conforme al que es preveu en l'article 83 del TRLGSS.

Supòsits especials:

 • Els autònoms que tinguin coberta la prestació per incapacitat temporal en un altre règim del sistema de la Seguretat Social podran, si manté la seva situació de pluriactivitat, acollir-se voluntàriament a la cobertura d'aquesta prestació en aquest règim especial o renunciar a ella.

Els autònoms que, fins i tot trobant-se en situació de pluriactivitat amb alta en un altre règim, tinguin la condició d'econòmicament dependents, hauran de tenir coberta obligatòriament la prestació per incapacitat temporal en aquest règim especial.

Es manté la regulació en els supòsits de renúncia.

 • La cobertura de les contingències a què es refereix l'article 47 no serà obligatòria per als socis de cooperatives que disposin d'un sistema intercooperatiu de prestacions socials, complementari al sistema públic, ni per als membres d'instituts de vida consagrada de l'Església Catòlica.
 • Sistema Especial de Treballadors per compte propi Agraris del RETA. Cobertura voluntària de la prestació econòmica per IT i de la prestació per cessament d'activitat.
 • Sistema Especial de Treballadors per compte propi Agraris del RETA. La cobertura dels accidents de treball i les malalties professionals en aquest sistema especial resultarà obligatòria respecte a les contingències d'incapacitat permanent i mort i supervivència, sense perjudici de la possibilitat de protegir voluntàriament la totalitat d'aquestes contingències.

Novetats en l'adhesió a la mútua

La cobertura de les contingències indicades amb la mútua triada haurà de realitzar-se en el moment de causar alta en aquest règim especial i els seus efectes coincidiran amb els d'aquesta alta.
El període de vigència de l'adhesió a la mútua finalitzarà el 31 de desembre de cada any, podent prorrogar-se per anys naturals excepte denúncia del treballador autònom degudament notificada abans de l'1 d'octubre de cada any, amb efectes des de l'1 de gener de l'any següent.
En els supòsits de canvi de mútua, els efectes de la nova adhesió tindran lloc des de l'1 de gener de l'any següent al de la formulació de la corresponent opció, excepte quan en aquesta data el treballador es trobés percebent alguna prestació temporal a l’empara d'aquesta cobertura.
Si després de la denúncia d'una adhesió anterior els treballadors inclosos en aquest règim especial NO formalitzessin la cobertura de les contingències a què es refereix aquest article amb una altra mútua col·laboradora amb la Seguretat Social, la fins llavors vigent es prorrogarà.

Si en un mateix mes es produís més d'un alta en aquest règim especial, optant-se en cadascuna d'elles per una mútua diferent, l'opció efectuada en últim lloc prevaldrà sobre les anteriors.

 

Nou supòsit d'alta d'ofici al RETA

En el supòsit d'alta d'ofici en aquest règim especial, es considerarà que l'opció per a formalitzar la cobertura de les contingències s'ha produït en favor de la mútua col·laboradora amb la Seguretat Social amb major nombre de treballadors autònoms adherits a la província del domicili del treballador afectat, tret que aquest opti expressament per una altra en el termini de 10 dies des de la notificació de la seva alta.

De no efectuar-se aquesta opció, la mútua assignada notificarà al treballador l'adhesió, amb indicació expressa de la data d'efectes i la cobertura per les contingències protegides.


Peculiaritats del Sistema Especial per a Treballadors per Compte Propi Agraris establert dins del RETA

Agraris. Acreditació dels requisits exigits

L'acreditació dels requisits exigits per a la inclusió en aquest sistema especial s'efectuarà mitjançant una declaració responsable que figurarà en la pròpia sol·licitud i en la qual el treballador manifestarà, sota la seva responsabilitat, que compleix els referits requisits i que disposa de la documentació que així ho acredita, així com que la posarà a la disposició de la TGSS quan li sigui requerida.

Agraris. Regles de comprovació dels requisits per la TGSS

Es suprimeix la norma relacionada amb la informació que han de subministrar les Administracions tributàries a la TGSS sobre les dades de declaració IRPF que permetin determinar la seva renda total i la part de renda procedent de l'activitat agrària, així com la norma relacionada amb la base màxima de cotització en el Règim General a considerar per a complir requisit llei 18/2007.


Regles de comprovació:

1a La Tresoreria General de la Seguretat Social comprovarà periòdicament el nombre de treballadors per compte d'altre amb cotització per bases mensuals que figurin en alta al servei dels treballadors inclosos en aquest sistema especial, així com el nombre de jornades reals efectivament realitzades pels treballadors al seu servei que cotitzin per bases diàries.

2a En els supòsits de sol·licituds inicials d'inclusió en aquest sistema especial, la comprovació de l'incompliment dels requisits per a ella determinarà l'exclusió d'ofici del sistema, amb efectes des del dia en què hagi tingut lloc la incorporació condicionada en ell.

En els supòsits en què, amb posterioritat a la inclusió inicial en aquest sistema especial, es comprovi que s'han deixat de reunir els requisits per a estar comprès en ell, els efectes de l'exclusió d'ofici que practiqui la Tresoreria General de la Seguretat Social es produiran des del dia primer del mes següent a aquell en el qual s'haguessin deixat de complir.

3a Sense perjudici de l'assenyalat en les regles anteriors, la Tresoreria General de la Seguretat Social podrà sol·licitar a l'Organisme Estatal Inspecció de Treball i Seguretat Social la realització de quantes comprovacions estimi oportunes sobre la concurrència dels requisits d'inclusió en aquest sistema especial, que, si escau, determinaran les revisions que procedeixin amb els efectes previstos amb caràcter general en aquest reglament.

4a Els treballadors podran instar la seva exclusió d'aquest sistema especial per l'incompliment sobrevingut dels requisits exigits per a quedar compresos en ell, amb els efectes assenyalats en la regla 2a

En aquest cas, la sol·licitud d'exclusió es presentarà dins del mes següent a aquell en què s'haguessin deixat de reunir els requisits, havent d'ingressar-se les quotes reportades i no ingressades en el Règim Especial dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms en el termini fixat a aquest efecte per l'article 56.1.


Agraris. Cobertura voluntària

Els treballadors inclosos en aquest sistema especial podran acollir-se voluntàriament a la cobertura de la prestació econòmica per incapacitat temporal i de la prestació per cessament d'activitat. L'opció a favor d'aquestes cobertures i, en el seu cas, la renúncia a elles es realitzarà en la forma i terminis i amb els efectes establerts en l'article 47.3 d'aquest reglament, a excepció de les seves previsions sobre pluriactivitat, i amb les peculiaritats previstes.


Agraris. Cobertura obligatòria

La cobertura dels accidents de treball i les malalties professionals en aquest sistema especial resultarà obligatòria respecte a les contingències d'incapacitat permanent i mort i supervivència, sense perjudici de la possibilitat de protegir voluntàriament la totalitat d'aquestes contingències conforme a l'indicat en l'apartat anterior i a les següents regles:

1a L'opció per la cobertura de la totalitat de les contingències d'accidents de treball i malalties professionals només es podrà exercitar si també s'opta per protegir la prestació econòmica d'incapacitat temporal per contingències comunes, havent de formalitzar-se totes dues cobertures amb la mateixa mútua col·laboradora amb la Seguretat Social.

2a De no haver-se exercit simultàniament totes dues opcions, la protecció de les contingències professionals es podrà sol·licitar abans de l'1 d'octubre de cada any, amb efectes des del dia 1 de gener de l'any següent.

3.ª La renúncia a la cobertura de la prestació per incapacitat temporal suposarà en tot cas la renúncia a la de les contingències professionals, sense que la renúncia a aquesta impliqui la renúncia a la protecció d'incapacitat temporal per contingències comunes, tret que així es sol·liciti expressament.

Realització d'una altra activitat

Si el treballador comprès en aquest sistema especial realitzés una altra activitat que donés lloc a la seva inclusió al RETA, l'alta única en aquest règim es practicarà per l'activitat agrària, quedant obligat a protegir les prestacions per incapacitat temporal i per cessament d'activitat i la totalitat de les contingències d'accidents de treball i malalties professionals en aquest sistema.

 

Peculiaritats en el Règim Especial dels Treballadors del Mar

 • En el Règim Especial dels Treballadors del Mar, cada embarcació, plataforma fixa, instal·lació o artefacte flotant tindrà la consideració d'un centre de treball, al qual s'assignarà un codi de compte de cotització propi del qual es prendrà raó en el Registre d'Empresaris i que serà anotat, així mateix, en el rol o llicència de l'embarcació. Art.49.1
 • Suprimeix: “La justificació d'haver estat inscrita l'empresa i identificada l'embarcació en el Registre constituirà un requisit necessari perquè l'autoritat marítima competents autoritzi el seu despatx per a sortir a la mar”.
 • El número de la Seguretat Social o, en el seu cas, el d'afiliació a la mateixa serà ressenyat en les llibretes d'inscripció marítima dels interessats, quan es tracti de treballadors que prestin serveis en embarcacions de qualsevol classe. Així, es suprimeix: “l'existència d'aquest requisit serà comprovat per les autoritats de marina en autoritzar els enrolaments dels interessats”. També es suprimeix la referència al lliurament a l'empresa o interessat d'un document acreditatiu de la presentació de la sol·licitud d'afiliació i alta.

 

Cobertura obligatòria REMAR. Especialitats

- La incapacitat temporal derivada de contingències comunes

- Les contingències d'accidents de treball i malalties professionals

- I el cessament d'activitat

Podran optar per formalitzar la cobertura de les referides contingències, de manera conjunta, amb l'Institut Social de la Marina o amb una mútua col·laboradora amb la Seguretat Social.

Els treballadors inclosos en el grup tercer de cotització, que hauran de formalitzar la protecció de la incapacitat temporal derivada de contingències comunes amb l'Institut Social de la Marina.

El període de vigència i la pròrroga de la cobertura d'aquestes contingències, així com, en el seu cas, la denúncia i canvi de l'entitat per la qual s'hagués optat, s'ajustaran al que es disposa en l'article 47.1.

Resultarà també aplicable l'article 47.3, quan els treballadors per compte propi inclosos en aquest règim especial tinguin coberta la incapacitat temporal derivada de contingències comunes en un altre règim del sistema de la Seguretat Social en el qual també es trobin en alta, en tant es mantingui la seva situació de pluriactivitat.

En el supòsit d'alta d'ofici en aquest règim especial, la cobertura de les contingències a què es refereix aquest article es formalitzarà amb l'Institut Social de la Marina, tret que el treballador afectat opti expressament per una mútua col·laboradora amb la Seguretat Social.


Modificacions en el Reglament General de cotització:

Treballadors per compte propi. Cotització per accidents de treball i malalties professionals

La cotització per accidents de treball i malalties professionals dels treballadors per compte propi s'efectuarà mitjançant l'aplicació del tipus de cotització que es determini anualment en la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat.

Sistema Especial per a Treballadors per Compte Propi Agraris establert al RETA. La cotització s'efectuarà conforme al primer paràgraf del art.11.1, mitjançant l'aplicació dels tipus de cotització que corresponguin a les activitats econòmiques d'empreses i treballadors i a les ocupacions o situacions d'aquests últims, conforme a la tarifa de primes vigent.


RETA. Cotització per contingències d'accidents de treball i malalties professionals

La cotització per les contingències d'accidents de treball i malalties professionals en aquest règim especial determinarà el naixement de l'obligació de cotitzar per la mateixa base de cotització que per a les contingències comunes, a la qual s'aplicarà el tipus únic de cotització fixat, per a cada exercici econòmic, a la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat.

Al Sistema Especial per a Treballadors per Compte Propi Agraris establert en RETA, la cotització per les contingències d'accidents de treball i malalties professionals s'ajustarà a les següents regles:

1a Si els treballadors inclosos en aquest sistema especial haguessin optat per protegir la totalitat de les contingències professionals, la cotització per aquestes contingències s'efectuarà aplicant a la base triada el tipus de cotització que correspongui de la tarifa de primes vigent.

2a Si els treballadors inclosos en aquest sistema especial no haguessin optat per protegir la totalitat de les contingències professionals, la cotització obligatòria respecte a les d'incapacitat permanent i mort i supervivència s'efectuarà aplicant a la base triada el tipus de cotització fixat, per a cada exercici econòmic, en la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat.»


RETA. Elements de l'obligació de cotitzar. Bases.

En el mateix moment de sol·licitar l'alta en aquest règim, els treballadors hauran d'efectuar una declaració dels rendiments econòmics nets que prevegin obtenir per la seva activitat econòmica o professional durant l'any natural en què aquella es produeixi, conforme al que es preveu en l'article 30.2.b).9è del Reglament General sobre inscripció i afiliació en la Seguretat Social (RD 84/1996). Afegeix un paràgraf al art.43.2

RETA. Canvis posteriors base. Podran canviar la base fins a 6 vegades a l'any

«1. Els treballadors inclosos en el camp d'aplicació d'aquest règim especial podran canviar fins a sis vegades a l'any la base per la qual vinguin obligats a cotitzar, triant una altra dins dels límits mínim i màxim que els resultin aplicables en cada exercici, sempre que així ho sol·licitin a la Tresoreria General de la Seguretat Social, amb els següents efectes:

a) 1 de març, si la sol·licitud es formula entre l'1 de gener i l'últim dia natural del mes de febrer.
b) 1 de maig, si la sol·licitud es formula entre l'1 de març i el 30 d'abril.
c) 1 de juliol, si la sol·licitud es formula entre l'1 de maig i el 30 de juny.
d) 1 de setembre, si la sol·licitud es formula entre l'1 de juliol i el 31 d'agost.
e) 1 de novembre, si la sol·licitud es formula entre l'1 de setembre i el 31 d'octubre.
f) 1 de gener de l'any següent, si la sol·licitud es formula entre l'1 de novembre i el 31 de desembre.

Juntament amb la sol·licitud de canvi de la seva base de cotització mensual, els treballadors hauran d'efectuar una declaració dels rendiments econòmics nets que prevegin obtenir per la seva activitat econòmica o professional.


RETA. Cotització per cessament d'activitat

Modifica el art.44 per a afegir la referència a l'obligació de cotitzar per cessament d'activitat en els supòsits i amb els efectes previstos en el art.47 i 48 del Reglament General d'inscripció (RD 84/1996).
Modifica el art.45.4 perquè les regles de cotització per les prestacions de IT contingència comunes d'aquest apartat també s'apliquin a la cotització per cessament d'activitat.

© Tax 2023 - Tots els drets reservats

{-- !! FnxSocial::whatsappchat('608 741 883') !! --}