La Llei  6/2017, de 24 d’octubre, de Reformes Urgents del Treball Autònom, ha aprovat importants mesures de reforma del treball autònom amb l’objectiu de donar suport al desenvolupament de l’activitat emprenedora.

 

Aquestes són les principals novetats per als treballadors autònoms:

1. Ampliació del temps de durada de la tarifa plana i nou supòsit per a gaudir-ne

A partir de l’1 de gener del 2018, s’amplia de 6 a 12 mesos el temps de cobrament de la tarifa plana de cotització per contingències comunes de 50 euros mensuals.

A més, es redueix de 5 a 2 anys el període sense cotitzar al RETA exigit per a poder-se’n beneficiar (per al cas d’haver gaudit de la tarifa plana en un període d’alta anterior, aquest període serà de 3 anys).

També s’introdueix un nou supòsit de tarifa plana destinat a aquelles dones autònomes que tornin a realitzar una activitat per compte propi en els dos anys següents a la data de cessament pel descans per maternitat, adopció, guarda amb finalitats d’adopció, acolliment o tutela, sempre que optin per cotitzar per base mínima.

 

2. Possibilitat d’afiliació, alta i baixa a la Seguretat Social fins a tres vegades l’any abonant la quota per dies treballats

A partir de l’1 de gener del 2018, el treballador per compte propi es podrà afiliar i donar d’alta i baixa fins a tres vegades en el mateix any natural havent d’abonar, únicament, els dies treballats; és a dir, a partir del dia en què es doni d’alta o de baixa, sense haver de pagar el mes sencer.

 

3. Ampliació de la possibilitat de canviar la base de cotització fins a 4 vegades l’any

A partir de l’1 de gener del 2018, els treballadors autònoms podran canviar la seva base de cotització 4 vegades l’any, i no 2 vegades l’any com passava fins ara. En concret, podran efectuar aquest canvi els dies 1 d’abril, 1 de juliol, 1 d’octubre i 1 de gener de l’any següent, segons la sol·licitud que s’hagi formulat en el trimestre anterior a cada data.

 

4. Possibilitat de compatibilitzar la realització de l’activitat amb el 100% de la pensió de jubilació

Els autònoms podran compatibilitzar el cobrament del 100% de la seva pensió de jubilació amb el manteniment de la seva activitat, sempre que s’acrediti tenir contractat almenys un treballador per compte aliè. Si el treballador autònom no té assalariats a càrrec seu, la compatibilitat assoleix el 50%.

 

5. Consideració exprés de l’accident in itinere com a accident de treball

Es considera accident de treball el que pateix el treballador autònom en anar o venir del lloc de la prestació de l’activitat econòmica o professional, sempre que cotitzi per riscos professionals a les contingències professionals.

 

6. Reducció del recàrrec per retard en el pagament de quotes del primer mes

A partir de l’1 de gener del 2018, es redueix d’un 20% a un 10% el recàrrec per ingrés fora de termini del deute per quotes de Seguretat Social durant el primer mes següent al degut.

 

7. Devolució de la meitat de l’excés de cotitzacions en cas de pluriactivitat

Als treballadors autònoms que cotitzen també en algun règim per compte aliè en règim de pluriactivitat, la Tresoreria General de la Seguretat Social els tornarà d’ofici la meitat de l’excés de les cotitzacions ingressades abans de l’1 de maig.

 

8. Millora de les mesures de conciliació professional i familiar ja existents

La bonificació del 100% de la quota d’autònoms per contingències comuns durant 12 mesos per cura de menors de 7 anys s’amplia a menors de 12 anys.

Així mateix, la bonificació del 100% de la quota per motiu de descans per maternitat, paternitat, adopció, guarda amb finalitats d’adopció, acolliment, risc durant l’embaràs o risc durant la lactància natural s’amplia, també, al supòsit de guarda amb finalitats d’adopció, en què deixa de ser requisit imprescindible la simultània substitució del treballador per compte propi mitjançant un contracte d’interinitat bonificat, sempre que la durada mínima del descans sigui d’un mes.

 

9Bonificació de la contractació indefinida de familiars

S’introdueix una nova bonificació en aquells contractes indefinits celebrats pel treballador autònom amb el seu cònjuge, ascendents, descendents i altres familiars per consanguinitat o afinitat fins al segon grau: podran gaudir d’una bonificació del 100% de la quota empresarial per contingències comunes durant 12 mesos, sempre que, en els 12 mesos anteriors a la celebració del contracte no hagi extingit contractes de feina per causes objectives, per acomiadaments disciplinaris declarats judicialment improcedents o per acomiadaments col·lectius declarats no ajustats a Dret i, així mateix, es mantingui el nivell d’ocupació en els 6 mesos posteriors a la celebració del contracte.

 

10. Millores dels beneficis en la cotització a persones amb discapacitat, víctimes de violència de gènere i víctimes del terrorisme

A partir de l’1 de gener del 2018, les persones amb discapacitat, víctimes de violència de gènere i víctimes del terrorisme que s’estableixin com a treballadors per compte propi obtindran els següents beneficis en la cotització:

  • El període de baixa al Règim Especial exigit perquè els anteriors col·lectius tinguin dret als beneficis en la cotització en el supòsit de reemprendre una activitat per compte propi, serà de 3 anys quan ja n’hagin gaudit anteriorment.
  • En els supòsits en què la data d’efecte de l’alta en aquest Règim no coincideix amb el primer dia del mes natural, el benefici d’aquest mes s’aplicarà proporcionalment als dies d’alta. 

© Tax 2019 - Tots els drets reservats

Tax
En què podem ajudar-te?