El Ministeri de Treball i Economia Social ha publicat una guia per a empreses i treballadors amb una sèrie de recomanacions sobre el coronavirus.

Guia del coronavirus per a empreses i treballadors

Mesures preventives
El Ministeri de Treball recorda que s'han d'aplicar els deures de protecció recollits en la normativa de prevenció de riscos laborals, que garanteixin la seguretat i salut dels seus treballadors dins de l'àmbit laboral. En el cas concret del coronavirus, es demana atendre les indicacions del servei de prevenció i a les autoritats sanitàries.

De moment, aquestes dues entitats aposten per organitzar el treball de manera que es redueixi el nombre de treballadors exposats, incloure mesures específiques per a persones treballadores especialment sensibles i proporcionar informació sobre mesures higièniques (rentar-se les mans amb freqüència, no compartir objectes, ventilar el centre de treball o netejar les superfícies i objectes). Es remarca que les empreses hauran de posar a la disposició de les persones treballadores el material higiènic necessari i adoptar els protocols de neteja que fossin precisos.

 

Teletreball com a mesura organitzativa
El Ministeri de Treball ha assenyalat que el teletreball podria adoptar-se, per acord col·lectiu o individual i de caràcter excepcional, com una mesura per a desenvolupar les tasques imprescindibles que poden desenvolupar-se en el centre físic habitual.

En qualsevol cas, la implantació del teletreball requerirà que es configuri com una mesura "temporal i extraordinària", que es revertirà quan deixin d'ocórrer les circumstàncies excepcionals; que s'adeqüi a la legislació laboral i al conveni col·lectiu aplicable, que no suposi una reducció de drets de salut, seguretat ni professionals (salari o jornada) i que si s'han d'utilitzar mitjans tecnològics no suposi cap cost per als treballadors.

 

Pot l'empresa obligar a teletreballar un temps?
Sí, sempre que la mesura sigui racional, és a dir, es basi en dubtes de contagi fonamentades (empleats que hagin estat en contacte o en zones declarades de risc), i tingui limitació temporal (el període d'incubació de 14 dies). L'empleat seguiria d'alta i amb dret a percebre el seu salari.

 

Què ocorre si la producció es veu afectada?
Si la restricció no és imposada per l'empresa com a mesura preventiva sinó que deriva d'una situació productiva (per falta de matèries primeres, subministraments), caldria suspendre els contractes o reduir la jornada mitjançant el procediment dels articles 47 i 51 de l'Estatut dels Treballadors, amb obligació de negociar amb els representants dels treballadors, i podent requerir aprovació de l'autoritat laboral (en cas de força major). Desapareix l'obligació d'abonar els salaris, si bé l'empleat pot accedir a les prestacions per desocupació.


Pot un treballador deixar d’anar al centre de treball per por del contagi?
El temor al contagi no autoritza a no anar a treballar. Tret que un servei mèdic hagi decretat aïllament preventiu (que la Seguretat Social ha dit que tindrà consideració d'incapacitat temporal derivada de contingències comunes), és a l'empresa a qui correspon establir les mesures preventives. Mentre això no ocorri, les absències serien injustificades i cabria fins i tot aplicar mesures disciplinàries (sempre en proporció).

 

Pot decidir l'empleat unilateralment teletreballar?
No, en l'actualitat (i tret que la política d'empresa prevegi una altra cosa) el teletreball requerirà el consentiment i acord amb l'empresari previ al seu inici.

 

Què ocorre si un empleat es contagia o si ha d'estar en quarantena?
El contagi suposa una situació de baixa per incapacitat temporal (IT). En cas de quarantena, la Direcció General d'Ordenació de la Seguretat Social ha emès el Criteri 2/2020 que "reutilitza" la resolució de maig de 2009 dictada amb motiu de la grip aviària (grip A H1 N1), que va requerir aïllament forçós. De conformitat amb aquest Criteri 2/2020, els períodes d'aïllament preventius als quals es vegin sotmesos els treballadors a conseqüència del Virus SARS-CoV-2 seran considerats com a situació d'incapacitat temporal derivada de malaltia comuna. Això significa que els afectats tindran dret a les corresponents prestacions per IT (si compleixen els requisits exigits per a això).

Tret que el conveni del treballador o la política de l'empresa reculli el contrari, els afectats no cobraran pels primers tres dies de baixa, com estableix la llei. A partir del quart dia i fins al 20 rebran el 60% de la seva base reguladora, a excepció que el conveni o política empresarial prevegi alguna millora. És el cas en el qual previsiblement estaran les persones recloses per coronavirus, ja que la quarantena establerta és, fins ara, de 14 dies. Fins al dia 15 el pagarà l'empresari, i a partir de llavors la Seguretat Social.

 

Cal exigir a un treballador que presti serveis si es troba en quarantena, però sense símptomes?
Des del moment en què el Govern ha assimilat la quarantena a la baixa per IT, no es pot exigir a un treballador que continuï prestant serveis des del seu domicili malgrat estar asimptomàtic.

 

Pot una empresa a Espanya suspendre la seva activitat pel Covid-19?
Sí, sempre que acrediti la concurrència de causes objectives (impossibilitat de continuar la producció per falta de peces que havien de provenir de la Xina) o de força major i segueixi el procediment i tràmits previstos en l'article 47 de l'Estatut dels Treballadors.

 

Està obligada l'empresa a repatriar a expatriats en zones de risc?
La recomanació és repatriar amb mesures preventives als qui hagin viatjat a una zona de risc. Si un expatriat cau malalt, l'empresa no està obligada a repatriar-ho, tret que l'acord d'expatriació prevegi el contrari.

 

Des de TAX no podem fer recomanacions generalitzades de com han d'actuar les empreses. Cada cas s'ha de tractar d'una forma individualitzada i personalitzada i per a això et recomanem que et posis en contacte amb la teva assessoria TAX.

T'anirem informant de forma continuada de totes les mesures que aprovi el Govern i que afecti l'activitat empresarial

© Tax 2021 - Tots els drets reservats

{-- !! FnxSocial::whatsappchat('608 741 883') !! --}