En aquesta ocasió, des de TAX Economistes i Advocats us volem informar que la vostra empresa disposa d’un crèdit anual per invertir en formació dels seus treballadors sense cap cost per a l’empresa.

Què és la formació bonificada a través de la Fundació Tripartita?
El crèdit per formació que assigna el Ministeri de Treball i Immigració, permet a l’empresa formar als seus treballadors bonificant els costos de formació a càrrec de les quotes de cotització a la Seguretat Social a través de la Fundació Tripartita, que és l’òrgan encarregat de la gestió de la bonificació.

Com es calcula l’import per bonificar-se en formació?
L’import total s’estableix anualment i depèn de dos factors: de la quantitat ingressada per cada empresa l’any anterior en concepte de quota de formació professional i de la mitjana de treballadors de plantilla de l’empresa. Tota empresa, encara que l’import resultant sigui menor, sempre té assignat un mínim de 420 €, que també és el crèdit que tenen les empreses de nova creació.  A més a més, les empreses que concedeixin permisos individuals de formació disposaran d’un crèdit addicional segons allò disposat en el BOE https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2017-7769#dd. 

Són moltes les empreses que no estan aprofitant aquestes bonificacions en les seves cotitzacions, bé per no haver iniciat els tràmits corresponents previs a la realització de la formació, bé per no realitzar accions formatives o per manca d’informació sobre aquest tema. 

La formació és un actiu capital per l’empresa. No perdeu el crèdit (amb cost 0) destinat a la formació dels vostres treballadors, invertint així en una major productivitat, competitivitat i rendiment en el treball.

NOVETAT: Les empreses de menys de 50 treballadors podran comunicar a l’Administració Pública competent, durant el primer semestre de l’exercici en curs, la voluntat d’acumular el seu crèdit de formació amb el del següent o els dos següents exercicis, de manera que el crèdit de formació no disposat en un exercici es podrà aplicar en el següent o fins als dos següents, segons la voluntat manifestada per l’empresa. Les quanties no disposades en l’últim dels exercicis esmentats es consideraran desestimades per les empreses i no es podran recuperar per exercicis futurs. 

© Tax 2021 - Tots els drets reservats

{-- !! FnxSocial::whatsappchat('608 741 883') !! --}