Davant la situació del Brexit, avui s'ha publicat al BOE el Reial decret llei 38/2020, pel qual s'adopten mesures d'adaptació a la situació d'Estat tercer del Regne Unit de Gran Bretanya i Irlanda del Nord després de la finalització del període transitori previst.


Aquestes mesures entraran en vigor el pròxim dia 1 de gener de 2021.

Professions i funció pública
Es regula l'accés i exercici de professió, i les normes aplicables a l'accés d'empleats públics dels nacionals del Regne Unit al servei de les administracions públiques espanyoles.

Així, s'aborden diverses situacions, com el reconeixement de qualificacions professionals, remetent al principi de reciprocitat a la majoria dels supòsits.

Es prolonga així l'aplicació del règim jurídic vigent per a les sol·licituds de reconeixement de qualificacions professionals obtinguts al Regne Unit o en qualsevol altre Estat membre, sempre que l'admissió a l'inici dels estudis o activitats que condueixin a la seva obtenció s'hagués efectuat amb anterioritat a 1 de gener de 2021.

El mateix s'estableix per a les sol·licituds de reconeixement de qualificacions professionals.

Es regula als qui es trobin exercint a Espanya una professió o activitat professional de manera temporal o ocasional.


Treballadors desplaçats
Es recull el règim transitori aplicable en relació amb els treballadors desplaçats temporalment en el marc d'una prestació de serveis.

El document preparatori de la Comissió Europea de 6 d'octubre de 2020 sobre desplaçament de treballadors estableix que, a partir d'1 de gener de 2021, els treballadors d'empreses del Regne Unit o de la Unió Europea que ja es trobaran desplaçats en el territori de la Unió Europea o del Regne Unit, respectivament, deixaran d'estar compresos en l'àmbit d'aplicació de la Directiva 96/71/CE del Parlament Europeu i del Consell de 16 de desembre de 1996.

Això suposa que el seu dret a continuar prestant serveis dependrà per als treballadors desplaçats al Regne Unit de la legislació nacional del Regne Unit; i per als treballadors desplaçats a la Unió Europea, de la legislació de la Unió Europea i el Dret nacional dels Estats membres.

Els treballadors desplaçats a Espanya per una empresa establerta al Regne Unit abans del 31 de desembre de 2020 podran, a partir de l'1 de gener de 2021, romandre a Espanya i continuar prestant els seus serveis sense l'obtenció d'una prèvia autorització per a residir i treballar amb base en el que es disposa en l'article 6 d'aquest reial decret llei sempre que el Regne Unit concedeixi un tractament similar als treballadors desplaçats al Regne Unit per una empresa establerta a Espanya. 

Els treballadors d'empreses establertes al Regne Unit que siguin desplaçats a Espanya a partir de l'1 de gener de 2021 hauran d'obtenir els preceptius visats o autoritzacions de residència i treball previstes en la normativa d'estrangeria espanyola sense perjudici dels compromisos que s'assumeixin en el marc d'un eventual acord en matèria comercial.


Seguretat Social
Espanya podrà continuar aplicant aquestes mateixes regles a aquelles persones subjectes a legislació de seguretat social britànica, sempre que el Regne Unit actuï amb reciprocitat respecte a aquelles persones que estan subjectes a legislació de seguretat social espanyola.

Els nacionals del Regne Unit poden accedir a les prestacions per desocupació pels períodes cotitzats fins al 31 de desembre de 2020 (finalització del període transitori), en qualsevol Estat membre de la Unió Europea inclosos els períodes cotitzats al Regne Unit, sempre que les últimes cotitzacions s'hagin realitzat a Espanya i es mantingui el dret a residir legalment a Espanya.

En l'apartat 3 d'aquest article 10 s'ha inclòs una mesura específica amb l'objectiu de mantenir els drets en matèria de prestacions per desocupació dels treballadors fronterers que es traslladen diàriament a treballar a Gibraltar, que podran accedir a aquestes prestacions, fins al 31 de desembre de 2022.

El capítol III, conté, d'una banda, en l'article 11, les regles aplicables a la prestació de l'assistència sanitària, articulant-se les mateixes entorn de dos principis bàsics: continuïtat i reciprocitat.

Fins al 30 de juny de 2021, Espanya continuarà prestant assistència sanitària en els mateixos termes i amb les mateixes condicions establertes amb anterioritat a l'1 de gener de 2021, sempre que el Regne Unit garanteixi aquestes mateixes condicions.


Procediments de contractació pública
Es proveeix de seguretat jurídica i no es perjudica aquells operadors econòmics que van participar en procediments de contractació pública iniciats de manera prèvia a la finalització del període transitori establert en l'Acord de Retirada del Regne Unit de la Unió Europea. De conformitat amb aquest acord, en aquests casos els operadors econòmics britànics tindran la mateixa consideració que les empreses pertanyents a Estats membres de la Unió Europea. 


Permisos de conduir
Aquest reial decret també aborda la situació dels ciutadans residents a Espanya i titulars d'un permís de conducció britànic, el qual actualment es considera vàlid per a conduir al nostre país.

Es fixa un període transitori de sis mesos, durant el qual els titulars d'un permís de conducció expedit per les autoritats britàniques, que hagin obtingut la residència a Espanya, podran continuar conduint al nostre país malgrat la retirada del Regne Unit de la Unió Europea, transcorregut el qual, se'ls aplicarà la normativa espanyola prevista per als permisos de conducció expedits per tercers països, sent necessari el bescanvi del permís pel corresponent espanyol per a continuar conduint al nostre país.

 

© Tax 2022 - Tots els drets reservats

{-- !! FnxSocial::whatsappchat('608 741 883') !! --}