El títol VII de la LPGE estableix les bases i tipus de cotització a la Seguretat Social, atur, protecció per cessament d’activitat, FOGASA i FP que són d’aplicació a partir de l’1 de juliol del 2017.

 

El RETA estableix les següents novetats:

 • Increment d’aproximadament un 3% de la base mínima: 919,80€
 • Increment d’aproximadament un 3% de les bases imposables i bases límits en funció de l’edat (47, 49-50, 50)
 • Increment d’un 3% de les devolucions del règim de pluriactivitat per cotitzacions iguals o superiors a 12.739,08€.

 

Bases i tipus de cotització a la Seguretat Social (Atur, FOGASA i formació professional)

El límit màxim de les bases de cotització a la Seguretat Social en cada un dels règims que el tinguin és de 3.751,20 euros/mes, mentre que el límit mínim és el límit mínim de les quanties del salari mínim interprofessional vigents en cada moment, incrementades en una sisena part, excepte disposició exprés en contrari.

Les bases mínimes mensuals de cotització al Règim General de la Seguretat Social s’incrementen en el mateix percentatge en què augmenti el salari mínim interprofessional. Les bases màximes el 2017 són de 3.751,20€ mensuals.

El tipus de cotització per contingències comunes és del 28,30% (23,60% empresa i 4,70% treballador), referent als accidents de treball i malalties professionals, es regeix per la tarifa de primes de la DA Quarta Llei 42/2006 (a càrrec exclusiu de l’empresa).

El tipus de cotització per hores extraordinàries es divideix en dos grups:

 • Per força major: 14% (12% empresa i 2% treballador)
 • Resta d’hores extraordinàries: 28,30% (23,60% empresa i 4,70% treballador)

 

Cotització en sistemes especials

 1. Treballadors per compte aliè agrarisLes bases mínimes s’incrementen en el mateix percentatge en què augmenti el SMI i les bases màximes són de 3.751,20€. Els tipus aplicables varien en funció de si es tracta d’un període d’activitat (grup 1: 28,30%, grup 2: 22,90%) o d’inactivitat (11,50%).
 1. Treballadors per compte propi o autònoms: La base de cotització màxima és de 3.751,20€ mensuals i la mínima de 919,80€ mensualsLa base de cotització dels treballadors per compte propi varia en funció de l’edat:
 • Treballadors que l’1 de juliol del 2017 tinguin menys de 47 anys: poden escollir dins de les bases màxima i mínima fixades.
 • Treballadors que l’1 de juliol del 2017 tinguin 47 anys: Si la seva base de cotització fos inferior a 1.964,70€ mensuals, no poden escollir una quantia superior a 2.023,50€ mensuals.
 • Treballadors que l’1 de juliol del 2017 tinguin 48 anys o més: les quanties se situen entre 992,10€ i 2.023,50€.
 1. Treballadors per compte propi agraris: El tipus de cotització és del 18,75% per les contingències de cobertura obligatòria, quan el treballador hagi optat per una base de cotització entre 919,80€ mensuals i 1.103,70€ mensuals. Per a les bases majors de 1.103,70€ mensuals, aquesta serà del 26,50%.
 1. Avançament edat de jubilació de bombers i Cos ErtzaintzaS’incrementa el tipus de cotització addicional durant l’any 2017 i passa a ser del 8,60%.
 1. Mutualitats de Funcionaris 2017S’incrementa el tipus de cotització addicional durant l’any 2017.

 

Altres mesures en matèria de cotitzacions

 1. Bonificació cotització Seguretat Social en canvi de lloc de treball per risc durant embaràs o lactància natural i en els supòsits de malaltia professional: 50% aportació empresarial en la cotització a la Seguretat Social per contingències comunes.
 2. Pròrroga de la bonificació en la cotització per la prolongació del període d’activitat dels treballadors amb contractes fixos discontinus en els sectors del turisme, comerç i hostaleria (durant els mesos de febrer, març i setembre).
 3. Ajornament de l’aplicació de la DA vint-i-vuitena de la Llei 27/2011 sobre el còmput a efectes de la Seguretat Social del període de servei militar obligatori o de prestació social substitutòria.
 4. Posposa fins l’1 de gener del 2019 l’entrada en vigor d’alguns preceptes de la Llei 20/2007 de l’estatut de treball autònom en allò relatiu als treballadors per compte propi que exerceixin la seva activitat a temps parcial.
 5. Finançament de la formació professional pel treball: el 5%, com a mínim, dels fons previstos en l’apartat anterior es destinaran inicialment al finançament de les despeses necessàries per a l’execució de les iniciatives formatives dirigides prioritàriament a treballadors ocupats.
 6. IPREM: s’incrementa l’Indicador públic de renda d’efectes múltiples un 1% (se situa en 6.454,03€ anuals).
 7. Règim Especial de Seguretat Social personal al servei de l’administració de justícia: el personal manté la seva condició de mutualista i el model de recepta oficial està establert per la mutualitat.
 8. Seguretat Social Funcionaris Civils de l’Estat: Els funcionaris de carrera de l’Administració civil de l’Estat que accedeixin per promoció interna a escales interdepartamentals o departamentals d’organismes autònoms, quedaran inclosos obligatòriament al Règim General de la Seguretat Social, sense perjudici que puguin mantenir la condició de mutualistes.
 9. Bonificacions per a la contractació de joves entre 16 i 30 anys i majors de 45 anys.
 10. Protecció social a treballadors del sector maritimopesquer: si el fet causant del cessament d’activitat per força major per una veda extraordinària es produeix mentre el treballador per compte propi es troba en situació d’incapacitat temporal, seguirà percebent aquesta prestació i en la mateixa quantia.

© Tax 2020 - Tots els drets reservats

Tax
En què podem ajudar-te?