Després de la sentència 246/2017 del TS, el Tribunal Suprem ha dictat la segona sentència 338/2017 amb data 20 d’abril del 2017, que anul·la la condemna imposada a una empresa d’establir un sistema de registre de la jornada de la plantilla, amb la qual cosa el TS es reafirma en què les empreses no han de portar un registre de la jornada diària de la plantilla i estableix jurisprudència en aquest sentit.

 

En aquesta segona sentència es reprodueixen els arguments de la primera sentència: “l’article 35.5 de l’Estatut dels Treballadors no exigeix portar el registre de la jornada diària efectiva de tota la plantilla, sinó que la seva finalitat és el control de realització d’hores extraordinàries”.

 

Segons el TS l’obligació de les empreses és:

  • Registrar la jornada dels treballadors contractats a temps parcial
  • Portar un registre de les hores extres realitzades
  • Portar un registre pel control del temps de treball dels treballadors mòbils, de la marina mercant i de ferroviaris que estableixen els articles 10-bis-5 i 18-bis-2 del RC 1561/1995
  • Si s’han realitzat hores extres, a final de mes és obligatori que l’empresa ho comuniqui al treballador i als representants dels treballadors

Per tant, segons el Tribunal Suprem ja no és necessari portar a terme el registre horari dels treballadors contractats a jornada completa si aquests no realitzen hores extraordinàries.

 

Notícia publicada el 24/05 al ECONOMISTA:

La Inspección de Trabajo ha puesto fin a la incertidumbre: no habrá sanciones para las empresas que no tengan un registro diario de la jornada de trabajo de sus empleados. El organismo ha difundido entre sus empleados la Instrucción 1/2017, cuyo contenido determina que la falta de este control horario "no es constitutiva, en cuanto tal, de una infracción del orden social". El documento, firmado el pasado 18 de mayo, reconoce que después de que el Tribunal Supremo tumbara la obligación del registro, en una sentencia del TS de 21 de marzo de 2017 (doctrina confirmada en otra sentencia del TS del 20 de abril de 2017), resulta necesario enmendar el criterio de la Inspección de Trabajo en materia de control del tiempo de trabajo y las horas extra, expuesto en la Instrucción 3/2016.Inspección de Trabajo, no obstante, asevera que la no obligatoriedad del registro no exime a las empresas de respetar los límites de tiempo de trabajo, ni impide a los inspectores emplear otros medios de prueba para controlar su cumplimiento. "La Instrucción recuerda que en el ámbito administrativo-sancionador también aplica la prueba de indicios, que jugará en contra de aquellas empresas en las que, ante la constatación de la realización de jornadas superiores a la ordinaria, no dispongan de un registro que lo desvirtúe".

© Tax 2019 - Tots els drets reservats

Tax
En què podem ajudar-te?