Aquest ajut extraordinari consisteix en una prestació econòmica de pagament únic i té la finalitat de complementar la pèrdua de poder adquisitiu de les persones que es troben en situació de cobrament de la prestació per desocupació i la prestació extraordinària per a contractes fixos discontinus.

Qui pot demanar aquest ajut?

Poden ser beneficiàries d'aquest ajut les persones físiques treballadores per compte d'altri, incloent-hi les persones amb contracte fix discontinu i les persones sòcies treballadores de societats laborals i de cooperatives de treball associades.

Totes les persones, per poder-ne ser beneficiàries, han d'haver presentat el formulari d'inscripció prèvia que preveu l'Ordre EMT/51/2022, de 24 de març, per la qual s'obre el tràmit d'inscripció prèvia de l'ajut extraordinari adreçat a persones treballadores afectades per un expedient de regulació temporal d'ocupació com a conseqüència de la crisi derivada de la COVID-19, i també a persones amb contracte fix discontinu beneficiàries de la prestació extraordinària.

Quins són els requisits per poder-se acollir a aquest ajut?

Per accedir a l'ajut, els requisits que han de complir les persones beneficiàries són:

a) Tenir el domicili de residència en un municipi de Catalunya de l'1 al 31 de gener de 2022, període en què la persona sol·licitant percebia l'ERTO o l'ajuda extraordinària.

b) Haver estat incloses en un expedient de regulació temporal d'ocupació actiu, amb suspensió total o parcial del contracte, per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció o derivades de força major relacionades amb la COVID-19, almenys un dia durant el període comprès entre l'1 i el 31 de gener de 2022, o tenir contracte fix discontinu i ser beneficiàries de la prestació extraordinària que preveuen els articles 6 i 7 del Reial decret llei 18/2021, de 28 de setembre, de mesures urgents per a la protecció de l'ocupació, la recuperació econòmica i la millora del mercat de treball que prorroga les mesures del Reial decret llei 30/2020, de 29 de setembre, de mesures socials en defensa de l'ocupació.

Es considera que hi concorren causes de força major derivades de la COVID-19 en els supòsits en què l'empresa hagi decidit suspendre els contractes, d'acord amb el Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social de la COVID-19; el Reial decret llei 24/2020, de 26 de juny, de mesures socials de reactivació de l'ocupació i protecció del treball autònom i de competitivitat del sector industrial; el Reial decret llei 30/2020, de 29 de setembre, de mesures socials en defensa de l'ocupació; el Reial decret llei 11/2021, de 27 de maig, sobre mesures urgents per a la defensa de l'ocupació, reactivació econòmica i la protecció dels treballadors autònoms, i el Reial decret llei 18/2021, de 28 de setembre, de mesures urgents per a la protecció de l'ocupació, la recuperació econòmica i la millora del mercat de treball.

c) Ser titulars de la prestació contributiva per desocupació del Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE), o de la prestació extraordinària que preveu l'article 9 del Reial decret llei 30/2020, de 29 de setembre, de mesures socials en defensa de l'ocupació, en el període indicat a la lletra b) d'aquesta base, o tenir pendent el reconeixement de la prestació per part del SEPE en el mateix període esmentat.

d) No trobar-se en cap de les circumstàncies que impedeixen adquirir la condició de persona beneficiària que preveu l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

De quina quantitat és l'ajut?

La quantia per atorgar es determina en funció dels dies de suspensió del contracte o de la percepció de la prestació extraordinària, en el cas de les persones amb contracte fix discontinu; concretament, des del primer dia fins a un màxim de 245 dies (en el període de l'1 de juny de 2021 al 31 de gener de 2022). Segons els dies de suspensió, s'estableixen els dos trams següents:

a) Tram 1: d'1 dia a 90 dies de durada de la suspensió del contracte o de la percepció de la prestació extraordinària per a persones amb contracte fix discontinu: 600€

b) Tram 2: de 91 a 245 dies de durada de la suspensió del contracte o de la percepció de la prestació extraordinària per a persones amb contracte fix discontinu: 700€

La resolució de convocatòria ha d'establir la quantia que s'ha de percebre per a cadascun dels trams, que s'ha de determinar d'acord amb un import fix, que ha de prendre com a referència l'IPREM, ajustat a l'equivalent diari per persona, d'acord amb l'informe tècnic motivat corresponent.

Sol·licitud i documentació complementària:

La presentació del formulari d'inscripció prèvia, que regula l'Ordre EMT/51/2022, de 24 de març, produeix els efectes de sol·licitud de l'ajut, per la qual cosa no s'ha de presentar cap sol·licitud addicional.

Quan sabré si m'han adjudicat l'ajut?

En el termin de 6 mesos a partir del 28 de maig de 2022.

Les persones beneficiàries poden fer el seguiment de l'estat d'aquest tràmit a l'Àrea privada del web de la Generalitat de Catalunya (https://web.gencat.cat). 

Quin és el procediment de concessió dels ajuts?

El procediment de concessió dels ajuts regulats en aquesta Ordre és el de concurrència no competitiva.

Criteris per a l'obtenció de l'ajut:

Les sol·licituds s'ordenaran en sentit descendent (de major a menor) segons el nombre de dies en situació de suspensió total o parcial (ERTO) o de desocupació en les persones amb contracte fix discontinu durant el període de l'1 de juny de 2021 al 31 de gener de 2022.

L'ajut s'ha d'atorgar en correspondència amb les sol·licituds presentades al procediment d'inscripció prèvia que regula l'Ordre EMT/51/2022, de 24 de març, segons els requisits i les obligacions que recullen les bases d'aquesta Ordre, d'acord amb l'apartat anterior i la dotació pressupostària.

© Tax 2023 - Tots els drets reservats

{-- !! FnxSocial::whatsappchat('608 741 883') !! --}