El passat 16 d’octubre es va publicar al BOE l’Ordre IGD/980/2020, amb la qual s’estableixen els criteris perquè una empresa pugui obtenir el distintiu Igualtat a l’Empresa 2020.

Què és el distintiu d’igualtat?
És una fórmula per reconèixer que en una empresa es realitzen bones pràctiques, en matèria d’igualtat. Referint-se en especial a les pimes, on es plantejaran requisits diferents a les grans empreses, per tal de facilitar processos d’igualtat tot i certes limitacions que poguessin tenir, degut a la seva mida.

Com sol·licitar el segell d’igualtat per la teva empresa?

  • Has de ser una entitat que operi en territori espanyol, i estar inscrita al corresponent règim de la Seguretat Social, així com constituïda al registre públic que correspongui.
  • Estar al dia amb Hisenda i amb la Seguretat Social, així com no haver estat sancionada de manera ferma amb infraccions greus o molt greus en matèria d’igualtat d’oportunitats o discriminatòries en l’accés als seus béns i serveis en els últims tres anys.
  • Comptar amb un compromís en matèria d’igualtat de gènere en les condicions de treball, organització i funcionament intern de l’empresa. Aquest compromís ha de constar en un document distribuït als treballadors.
  • Haver desenvolupat un pla d’igualtat a l’organització. S’entén com a tal haver implantat amb anterioritat a la sol·licitud una sèrie de polítiques ja que hauràs d’aportar un informe de seguiment i posteriorment realitzar una avaluació almenys un any després d’implantar aquestes polítiques.

Serà necessari presentar tota la documentació que certifiqui els anteriors apartats. Incloent-hi el Pla d’Igualtat vigent i informes de seguiment del mateix. En base a la claredat i demostració de la implantació de mesures d’igualtat, s’avaluaran i puntuaran les candidatures per part de l’Òrgan avaluador.

Per tal de facilitar la presentació de tota la informació requerida, al BOE https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-12687 , és possible accedir, al seu annexe, als documents amb les dades concretes a omplir. 

El termini de presentació de candidatures és d’un mes des de la publicació de l’Ordre (21 d’octubre del 2020). 

© Tax 2022 - Tots els drets reservats

{-- !! FnxSocial::whatsappchat('608 741 883') !! --}