Les conseqüències econòmiques per les empreses que realitzin acomiadaments relacionats amb la Covid-19 seran diferents segons la circumstància en la qual es trobin:

 

Si les empreses han realitzat un ERTO i l’obligació de manteniment d’ocupació està vigent...

En cas d’haver realitzat un ERTO, existeix legalment l’obligació de mantenir l’ocupació durant sis mesos des que el primer treballador ha reprès l’activitat, encara que sigui amb reducció de jornada.

Existeix, a més, un nou període de sis mesos per a aquelles empreses que estiguin rebent de nou exoneracions de les quotes a pagar a la Seguretat Social (com a conseqüència de la segona onada), segons allò establert al Reial Decret-Llei 30/2020 del 29 de setembre. Aquest Reial Decret-Llei aclareix també que aquelles empreses amb un compromís de manteniment d’ocupació previ hauran de sumar el termini de sis mesos al manteniment d’ocupació, una vegada finalitzat el temps que marqui el compromís previ.

En els casos de compromís de manteniment d’ocupació vigent, les empreses només poden acomiadar els seus treballadors en les següents circumstàncies:

  • Acomiadament disciplinari procedent
  • Dimissió
  • Jubilació
  • Incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa
  • Contractes temporals:
    • Quan expiri el temps de contracte convingut
    • Quan s’hagi finalitzat l’obra o servei

En cas contrari, les empreses estan obligades a mantenir el 100% dels treballadors afectats per l’ERTO.

Quines obligacions tenen les empreses si realitzen un acomiadament?
Les empreses hauran de reintegrar l’import total de les cotitzacions exonerades de tots els treballadors (no només del treballador acomiadat), així com un recàrrec i interessos de demora.

És important destacar que, si els acomiadaments efectuats són per força major o causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció relacionades amb la Covid-19 es declararan improcedents o nuls, ja que la prohibició d’acomiadar segueix vigent fins el 31 de gener del 2021. Per tant, les empreses es veuran obligades a pagar indemnitzacions per acomiadament, salaris de tramitació o readmissions, entre d’altres.

 

Si les empreses han realitzat un ERTO però l’obligació de manteniment d’ocupació no està vigent / Si les empreses no han realitzat cap ERTO...
Per les empreses que no han percebut exoneracions per la segona onada, ja ha finalitzat el compromís de mantenir l’ocupació i, per tant, poden efectuar acomiadaments sense haver de pagar les cotitzacions exonerades. El mateix s’aplica a aquelles empreses que no han fet cap ERTO.

Tot i això, igual que en el cas anterior, els acomiadaments per força major o causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció causades per la Covid-19, també es podrien declarar improcedents o nuls i, en conseqüència, l’empresa haurà de pagar indemnitzacions, salaris de tramitació, readmissions...per la qual cosa els acomiadaments suposaran una despesa afegida.

 

Si les empreses han realitzat un ERTO i compten amb treballadors amb contracte temporal...
Una de les opcions que tenen les empreses per tal de disminuir les despeses de personal és extingir els contractes temporals, però serà necessari revisar si ha finalitzat la seva durada. Les empreses hauran de tenir en compte que el contracte va quedar suspès mentre aquestes no van tenir activitat, per la qual cosa s’haurà de sumar el total de dies de suspensió al contracte temporal.

L’extinció anticipada dels contractes temporals donarà lloc a un acomiadament improcedent o nul i, com a conseqüència, també augmentaran les despeses.

 

Si tens qualsevol dubte o vols una segona opinió, l'equip laboral de TAX Economistes i Advocats queda a la teva disposició. Consulta'ns sense compromís

© Tax 2022 - Tots els drets reservats

{-- !! FnxSocial::whatsappchat('608 741 883') !! --}