Durant aquest mes, empreses i persones treballadores han d’estar atentes a la finalització de la recuperació d’aquestes hores. La mesura es va poder gaudir entre el 30 de març i el 9 d’abril, ambdós inclosos, i el seu efecte principal va ser la conservació del dret a la retribució que hauria correspost als empleats.


A partir de quan es podien recuperar aquests dies de permís retribuït?
Des del passat 22 de juny es podia començar a recuperar el permís retribuït i es pot fer fins el 31 de desembre d’aquest any.


Recordem els temes a tenir en compte per tal de pactar com tornar aquest permís retribuït

  • Com recuperar les hores no treballades s’ha de pactar amb el representant dels treballadors de l’empresa en un màxim de 7 dies.
  • Si hi ha representació legal de la plantilla a l’empresa, s’haurà de formar una comissió ad hoc per aquesta negociació, o bé pels sindicats més representatius o, en el seu defecte, l’integraran tres treballadors de l’empresa. Es crearà en un termini màxim de 5 dies.
  • Quan el pacte és impossible. Si no hi ha acord, l’empresa decidirà com es recupera. La norma indica que, si no s’arribés a un pacte entre l’empresa i els treballadors sobre la fórmula de recuperació d’aquests vuit dies no treballats, l’empresa notificarà a la plantilla i a la comissió negociadora, en el termini de set dies des de la finalització de les consultes, la decisió que ha pres sobre quan i com realitzar les hores del permís.
  • Es permet qualsevol fórmula pactada sempre que respecti els descansos diaris i setmanals i els drets de conciliació concedits als treballadors.

 

Es pot diferir el gaudi de les vacances a l’any 2021?
En aquest sentit, la data límit del 31 de desembre permet a les empreses negociar la recuperació en funció de la mitjana anual de productivitat de tot l’exercici 2020.

Seria viable diferir a dates posteriors una sèrie de dies de vacances sempre que fos negociat amb la comissió representativa dels treballadors. Únicament a falta d’aquest acord es podria imposar, justificadament, per l’empresa.

Per tant, la normativa aplicable manté la norma general del gaudi de les vacances durant l’any natural en què es generen, si bé admet situacions excepcionals que atenen a les circumstàncies de fet que s’esdevinguin. En aquest sentit, seria comprensible en un tribunal que la supervivència de l’empresa en aquesta situació extraordinària de crisi sanitària i econòmica obligués a una empresa a diferir dies de vacances d’un treballador a l’exercici següent, sempre que això es justifiqués conforme a Dret i aquesta mesura no fos abusiva.

 

© Tax 2022 - Tots els drets reservats

{-- !! FnxSocial::whatsappchat('608 741 883') !! --}