L’aprovació de la Llei 6/2018 de 3 de juliol de Pressupostos Generals de l’Estat per a aquest any 2018, porta nombrosos canvis que afecten directament o indirectament la correcta gestió de RH de la teva empresa: rebaixa de l’IRPF per a les rendes més baixes, ampliació del permís de paternitat; ajudes guarderia; bonificacions; topall màxim en base cotització; pujada quota mínima d’autònoms; increment de pensions mínimes i de viduïtat. 

A TAX sabem que la bona gestió realitzada pel teu departament de RH és vital per a l’efectivitat i la productivitat de la teva empresa. Per això et traslladem breument les novetats i qüestions d’interès en matèria laboral i de Seguretat Social recollides als Pressupostos Generals per a aquest 2018; si necessites més informació, no dubtis a posar-te en contacte amb nosaltres, tens el millor equip a la teva disposició. 

Novetats:
1.- Ampliació de la durada del permís per paternitat. Tant per al sector públic com privat. Ampliació a 5 setmanes.
S’amplia el permís de paternitat a 5 setmanes. Aquest permís es podrà gaudir en règim de jornada completa o en règim de jornada parcial d’un mínim del 50%, si bé aquest règim de jornada serà el mateix per tot el període de suspensió. Es gaudirà de forma ininterrompuda, a excepció de la cinquena setmana, previ acord entre treballador i empresa; es podrà gaudir en un altre moment, respectant sempre el límit dels nou mesos posteriors a la data del naixement del fill. 

2.- Reducció per obtenció de rendiments del treball
Es contempla una baixada de l’IRPF per a les rendes més baixes, de manera que el mínim exempt de tributació s’incrementa dels 12.000 als 14.000 euros bruts anuals. Igualment es contempla una reducció en la tributació per a les rendes del treball d’entre 14.000 i 18.000 euros anuals. I s’incrementen les reduccions per les rendes del treball fins a 18.000 euros de salari brut.

3.- Deducció per maternitat
Les dones amb fills menors de tres anys, en cas d’haver satisfet les despeses de guarderies o centres d’educació infantil autoritzats, podran incrementar en 1.000 euros addicionals la deducció anual de 1.200 euros que ja es venia aplicant. 
S’incrementa, en famílies nombroses, en 600€ la deducció per fill a partir del quart fill.  

4.- Bonificació en cas de canvi de lloc de treball per risc durant l’embaràs o lactància i supòsits de malaltia professional
Es manté la bonificació del 50% en la cotització empresarial en el supòsits de canvi de lloc de treball per risc durant l’embaràs o durant la lactància natural, així com en els supòsits de malaltia professional. 

5.- Bonificació per conversió dels contractes per a la formació i l’aprenentatge en indefinits
S’incentiva la conversió dels contractes per a la formació i l’aprenentatge en indefinits, celebrats amb joves beneficiaris de l’ajut econòmic d’acompanyament, i es podrà aplicar una bonificació en les quotes empresarials per contingències comunes a la Seguretat Social de 250 euros mensuals, durant un període de tres anys. 

6.- Mesures de suport a l’ocupació en el sector turístic. 
Amb l’objectiu de combatre la temporalitat de l’ocupació en un sector com el del turisme, es mantenen les mesures de suport a la prolongació del període d’activitat dels treballadors amb contractes fixos discontinus en els sectors de turisme, comerç i hostaleria vinculats a l’activitat turística. 

En aquest sentit, l’empresari que iniciï o mantingui l’alta de treballadors en aquest sector amb contractes fixos discontinus es podrà beneficiar de bonificacions del 50% en la quota empresarial a la Seguretat Social per contingències comunes, recaptació conjunta d’atur, FOGASA i formació professional dels treballadors, en els mesos de febrer, març i novembre. 

7.- Pensions
Una de les principals novetats de la Llei de Pressupostos és l’increment general de les pensions públiques. 

Per al 2018, la pensió contributiva màxima queda fixada en 2.580,13€ mensuals o 36.121,82€ anuals; per tant s’incrementa en un 1,35% addicional el 0,25% que s’aplicava els últims anys. 

Les quanties mínimes d’algunes de les pensions públiques en la modalitat contributiva, s’incrementen en un 2,75% addicional (3% total)

Per la seva banda, les pensions mínimes no contributives de jubilació i invalidesa se situen en 5.178,60€ anuals

Com a novetat, s’incrementa així mateix el percentatge aplicable a la base reguladora de la pensió de viduïtat, que en determinats supòsits serà del 56% des de l’1 d’agost del 2018 i ascendirà al 60% l’1 de gener del 2019.  

8.- Bases de cotització Règim General
S’aproven els topalls màxims i mínims de les bases de cotització, aplicables a partir del dia primer del mes següent al de l’entrada en vigor de la Llei de Pressupostos (això és, a partir de l’1 d’agost del 2018): el tipus màxim de la cotització en tots els règims de la Seguretat Social que ho tinguin establert, queda fixat en la quantia de 3.803,70 euros mensuals (fins ara establert en 3.751,20 euros mensuals).

9.- Cotització autònoms
Bases de cotització: La base màxima de cotització, fins ara congelada, s’incrementa fins a 3.803,70€ mensuals i la base mínima fins a 932,70€ mensuals, cosa que implica un augment de 4€ en la quota a pagar per aquells autònoms que cotitzin per base mínima. 

Cotització d’autònoms amb treballadors a càrrec, autònoms societaris i societats laborals familiars: 

La base mínima de cotització per a l’any 2018 es manté en 1.199,10€ per als treballadors autònoms que: 

  • En algun moment de l’any 2017 i de manera simultània hagin tingut contractat al seu servei un nombre de treballadors per compte aliè igual o superior a 10.
  • Exerceixin les funcions de direcció i gerència que comporti l’exercici del càrrec de conseller o administrador.
  • Siguin socis treballadors de les societats laborals familiars, excepte els que causin alta inicial durant els dotze primers mesos de la seva activitat, a comptar des de la data d’efectes d’aquesta alta. 

10.- Es manté l’IPREM i l’interès legal del diner per a l’any 2018
No es contempla variació respecte de l’indicador públic de renda a efectes múltiples (IPREM), com l’interès legal del diner, que es mantenen per a l’any 2018 en 17,93 euros/dia i el 3,00€ respectivament. 

© Tax 2022 - Tots els drets reservats

{-- !! FnxSocial::whatsappchat('608 741 883') !! --}