Si té pensat fer reformes, tingui en compte adaptar-les als estàndards d'eficiència energètica exigides per a treure-li el màxim partit amb les noves deduccions en l'IRPF.

Vegi quin tipus d'actuacions estan incloses en aquestes noves mesures:

Millores en habitatges:

a) Es podrà deduir de la quota íntegra estatal el 20% de les quantitats satisfetes per les obres que arribin a reduir com a mínim un 7% la demanda de calefacció i refrigeració de l'habitatge.

La base màxima d'aquesta deducció és de 5.000€ anuals per habitatge.

b) D'altra banda, es podrà deduir igualment en la quota el 40% de les quantitats que inverteixi que acabin reduint almenys un 30% del consum d'energia primària no renovable (això és carbó, gas natural o petroli) o bé que arribin a aconseguir una qualificació energètica de l'habitatge de “A” o “B”.

La base màxima de deducció en aquest cas és de 7.500€ anuals per habitatge. En tots dos tipus de rehabilitacions:

- La millora de l'eficiència energètica s'acreditarà mitjançant l'oportú certificat que s'expedeixi després de finalitzar les obres i en comparació amb un certificat anterior al començament d'aquestes.

- La deducció es practicarà en l'exercici en el qual s'expedeixi el certificat després de les obres i sempre abans del 1 de gener de 2023. És a dir, aquestes dues deduccions tenen un abast temporal que es limita als exercicis 2021 i 2022.

- Els habitatges que poden accedir a aquestes deduccions són l'habitatge habitual del contribuent o qualsevol altra també de la seva propietat que tingui llogada com a habitatge o bé tingui l'expectativa de llogar-la sempre que ho faci abans del 31 de desembre de 2023. No són deduïbles, per tant, les obres que tinguin lloc en segones residències.

 

Millores en comunitats de propietaris:

Es podran deduir de la quota íntegra estatal el 60% de les quantitats satisfetes fins al 31 de desembre de 2023 que els propietaris destinin a obres de rehabilitació de l'edifici que acreditin una reducció mínima del 30% del consum d'energia primària no renovable o bé una millora en la classificació energètica per a obtenir les qualificacions “A” o “B”.

La base d'aquesta deducció serà de 5.000€ anuals i les obres hauran d'afectar el conjunt de l'edifici residencial.

L'abast temporal d'aquesta deducció inclou els exercicis 2021, 2022 i 2023 i, igual que en les dues anteriors comentades, es practicarà en l'exercici en el qual s'hagi expedit el certificat final i sempre abans de l'1 de gener de 2024 per a aquesta modalitat.

No obstant això, si el cost de les obres excedeix de la base de deducció (5.000 € anuals), les quantitats no deduïdes per excedir la base màxima anual es podran deduir en els 4 exercicis següents amb el límit de 15.000€ de base acumulada.

Vegi un exemple:

Al desembre de 2021, la comunitat de propietaris on vostè té un habitatge comença les obres de rehabilitació energètica que milloraran l'aïllament tèrmic i l'eficiència del sistema de calefacció centralitzada amb les quals l'edifici, en el seu conjunt, passarà de tenir una qualificació energètica “E” a una “A”.

Les obres tenen un cost total de 200.000 €, dels quals vostè ha assumit un 10% (20.000 €) sobre la base de la quota de participació del seu habitatge en l'edifici.

Les obres finalitzen en 2022 obtenint llavors el certificat de qualificació energètica “A”.

 

I, tant per a les deduccions destinades als habitatges com a la millora energètica global de la comunitat de propietaris, tingui en compte que:

  • En cap cas s'admetran com a base de deducció aquelles despeses que hagin estat pagades en metàl·lic.
  • Tampoc podran formar part de la base de deducció aquelles despeses que hagin estat subvencionats o vagin a ser-ho.
  • Ni donaran dret a practicar les deduccions previstes aquelles obres que es realitzin en la part de l'habitatge que es trobi afecta a una activitat econòmica.

© Tax 2023 - Tots els drets reservats

{-- !! FnxSocial::whatsappchat('608 741 883') !! --}