El 16 de maig es va publicar el Decret lIei 8/2019, de 14 de maig que modifica la Llei 6/2017 de 9 de maig sobre els actius no productius de les persones jurídiques i que va entrar en vigor el passat 17 de maig de 2019. T’informem aquí del més rellevant.

 

Què és aquest impost?
Els contribuents estan obligats a presentar-ne l’autoliquidació i efectuar-ne l’ingrés entre els dies 1 i 30 de juny següents a la data de meritació. A més, l’autoliquidació s’ha de realitzar per via telemàtica a la seu electrònica de l’Agència Tributària de Catalunya.

 

Quins són aquests actius no productius?

  • Béns immobles; vehicles a motor amb una potència superior a 200 CV; embarcacions d’esbarjo; aeronaus; objectes d’art i antiguitats; joies.
  • Es consideren actius no productius aquells que es cedeixin gratuïtament a socis o persones vinculades directament o indirectament amb la societat que els utilitzin totalment o parcialment per a l’ús privat.
  • Els actius no productius quedaran exempts d’aquest impost en: administracions públiques; béns immobles de les fundacions; organitzacions no governamentals i, en general, activitats sense ànim de lucre.
  • Aquests actius no productius han d’estar situats a Catalunya.

 

Quin és el termini de presentació?
De l'1 al 31 de juliol.

 

Quina és la base imposable per a l’impost sobre els actius no productius?
La base imposable estarà constituïda per la suma dels valors dels actius que s’han esmentat més amunt, i s’aplicarà una escala de gravamen progressiva sobre aquesta suma. La tarifa és progressiva:

 

Base imposable 
FINS A  
Quota íntegra  Resta base imposable FINS A Tipus aplicable
0,00 €    0,00 €       167.129,45 €   0,210%
167.129,45 €       350,97 €     167.123,43 €   0,315%
334.252,88 €         877,41 € 334.246,87 €     0,525%
668.499,75 €       2.632,21 €   668.500,00 €     0,945%
1.336.999,75 €          8.949,54 €  1.336.999,26 €   1,365%
2.673.999,01 €     27.199,58 €     2.673.999,02 €     1,785%
5.347.998,03 €            74.930,46 € 5.347.998,03 €  2,205%
10.695.996,06 €     192.853,82 €     En endavant     2,750%

© Tax 2022 - Tots els drets reservats

{-- !! FnxSocial::whatsappchat('608 741 883') !! --}