La Generalitat de Catalunya ha aprovat una actualització de la taxa turística que entrarà en vigor el proper 1 de gener de 2021. L’objectiu d’aquesta taxa és gravar l’estada que una persona realitza als establiments i equipaments turístics indicats a continuació.


Et recordem que entre el proper 1 i 20 d’octubre d’aquest any has de liquidar l’impost corresponent al període comprès entre l’1 d’octubre de 2019 i el 30 de setembre de 2020. 

 

Quins establiments i equipaments estan subjectes a l’impost?

  • Els establiments hotelers, els apartaments turístics, els càmpings i els establiments de turisme rural. 
  • Els albergs de joventut. 
  • Els habitatges d’ús turístic.
  • Les àrees de pernoctació destinades a albergs mòbils. 
  • Les embarcacions de creuer turístic. 

 

Quines són les noves tarifes i com es calculen?

Tarifa Barcelona ciutat:

 

Tarifa resta de Catalunya
En el supòsit de reserva anticipada de l’allotjament, la tarifa aplicable és la vigent en el moment de fer la reserva sempre que se satisfaci en aquest moment l’import de la reserva i de l’impost.  
 

 

Tarifa especial
La tarifa especial és aplicable a les estades als establiments que, dins d’un centre recreatiu turístic, estiguin situats a les àrees en què s’admeten activitats de joc i apostes. 

En el supòsit de reserva anticipada de l’allotjament, la tarifa aplicable és la vigent en el moment de fer la reserva sempre que se satisfaci en aquest moment l’import de la reserva i de l’impost. 

 

Important:
S’estableix un màxim de quota, corresponent a 7 unitats d’estada per persona. L’impost es pagarà al principi de l’estada i s’aplicarà una vegada aplicat el preu de la pernoctació i l’IVA corresponent. 


Existeixen exempcions?
Estan exemptes de l'aplicació d'aquest impost:

  • Les estades subvencionades per programes socials d'una administració pública de qualsevol estat membre de la Unió Europea.
  • Les persones d'edat igual o inferior a setze anys.
  • Les estades que es facin per causes de força major, determinades per reglament. S'entenen per causes de força major els esdeveniments que es produeixin en el territori de Catalunya que no s'hagin pogut preveure o que s'hagin pogut preveure però hagin estat inevitables, tals com les catàstrofes naturals o els actes violents.
  • Les estades que faci qualsevol persona per motius de salut, i també les de les persones que l’acompanyin.


Com es liquida?
L’Agència Tributària de Catalunya és l’encarregada de recaptar aquest impost.

 

Accedeix al TAX Informa
Per tal d’ampliar informació i obtenir assessorament, no dubtis a posar-te en contacte amb TAX Economistes i Advocats.

 

© Tax 2021 - Tots els drets reservats

{-- !! FnxSocial::whatsappchat('608 741 883') !! --}